Årsmötesprotokoll

 

SKREA ÅSTORP VÄGFÖRENING                                                           

Org.nr. 849000-5918

Plats:            Hotell Vesterhavet

Tid:               2017-08-10 kl.18.00

  

Dagordning

1§ Årsmötet öppnades av ordföranden Jan Pettersson.

 

2§ Dagordningen för mötet fastställdes.

 

3§ Till mötesordförande valdes Jan Pettersson och till mötessekreterare valdes Ulf Bengtsson.

 

4§ Till protokolljusterare valdes Jenny Svensson och Margareta Risberg.

 

5§ Styrelsens verksamhetsberättelse redovisades.

 

6§ Balans och resultaträkning redovisades av föreningens kassör Bengt-Göran Ingvarsson.

 

7§ Revisorns berättelse redovisades av föreningens kassör Bengt-Göran Ingvarsson och han yrkade samtidigt på ansvarsfrihet för styrelsen.

 

8§ Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

 

9§ Styrelsen föreslog oförändrat styrelsearvode och årsmötet godkände detta.

 

10§ Jan Pettersson informerade om den motion som inkommit (se bilaga 1), läste upp den och punkterna diskuterades. Årsmötet höll med om vad styrelsen kommit fram till att det egentligen inte är en motion i sin rätta bemärkelse, en motion skall vara av sådan form att årsmötet kan rösta ja eller nej om motionen, så är det inte i detta fall.

Punkt 1, ok att gå på Styrelsens beslut att inte lägga ut dessa informationer på hemsidan, endast årsmötesprotokoll kommer läggas ut där. Resterande information kan fås på begäran från styrelsen.

Punkt 2, Det finns fortfarande inget majoritetsintresse för att asfaltera resterande vägar hos varken styrelsen eller medlemmarna som närvarade på årsmötet, där av inget beslut.

Punkt 3, oklart vad som menas.

 

11§ Verksamhetsplanen för föreningen beslutades att vara att underhålla vägarna och området, inga stora förändringar/investeringar finns för närvarande i planen.

Uttaxeringen av årsavgifter kommer vara samma nästa år.

 

12§ a) Till styrelseledamöter för två år framåt valdes Adam Segermalm och Jan Pettersson.

      b) Till ordförande för de två kommande verksamhetsåren valdes Jan Pettersson.

 

13§ Jenny Svensson tog upp frågan om gatubelysning i området. Frågan har varit uppe många gånger men det var nu några år sedan. Mötet beslutade att skicka ut en mailförfrågan till alla medlemmar för att undersöka intresset. Om stort intresse finns tas det upp på nästa årsmöte för röstning.

 

Falkenberg Energi har nu hållit på länge i vårt område. Jan Pettersson har pratat med Fbg Energi och deras plan var att vara klara före semestern, men dom har inte hunnit klart. Dom har nu lovat att göra färdigt så fort som möjligt efter semestrarna. I samband med färdigställandet kommer den gamla gångvägen från skogen till nya området Skrea 4:7 grusas upp för att möjliggöra promenad den vägen också, så att inte all gång och cykeltrafik behöver gå genom vårt område. Detta efter påtryckning från styrelsen till Falkenberg Energi.

 

Som information nämndes också att vi har haft 3 st väldigt närgångna rävar i området, medlemmar har kontaktat kommunen om att få hjälp med att ta bort dom. Kommunen kunde inte göra det före semestrarna om man inte stod för hela kostnaden själv. Nu har rävarna inte synts till lika mycket den sista tiden. Inga vidare handlingar kommer utföras i ärendet.

 

Röjardag kommer hållas lördagen i vecka 33, alltså den 19 augusti klockan 10.00.

 

14§ Mötesordföranden avslutade dagordningspunkterna och meddelade att årsmötesprotokollet kommer att vara justerat och tillgängligt på hemsidan inom två veckor efter mötet, detta enligt våra stadgar.

 

15§ Ordföranden för Skrea Åstorp Vägförening avslutade Årsmötet.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

………………………………

Ulf Bengtsson

sekreterare

 

 

Justerat:

 

……………………..……                   …….……..………………..                           ………………………………

Jan Pettersson                         Jenny Svensson                                   Margareta Risberg

Mötesordförande                    Justeringsman                                     Justeringsman

 

 

Skrea Åstorp Vägförening

Styrelsen

Jan Pettersson, Bengt-Göran Ingvarsson, Ulf Bengtsson, Adam Segermalm, Jan Wickström, Margareta Risberg.