Skrea Åstorp                                                                                   Kallelse och Dagordning

Vägförening                                                                                         Sammanträdesdatum

Org.nr. 84 90 00 -5918                                                                                      2014-07-24

 

Ordinarie Årsmöte

 

Datum:     torsdagen den 24 juli 2014

Tid:          kl 18:00 – ca kl 19:30

Plats:       Hotell Falkberget, källaren.

 

Förslag till dagordning

1) Årsmötet öppnas av ordföranden för Skrea Åstorp Vägförening.

2) Fastställande av dagordning

3) Val av mötesordförande och mötessekreterare.

4) Val av 2 protokolljusterare som tillsammans med mötesordföranden skall

justera protokollet och fungera som rösträknare vid behov.

5) Styrelsens verksamhetsberättelse redovisas.

6) Balans och resultaträkning redovisas.

7) Revisorernas berättelse och yrkande betr. ansvarsfrihet för styrelsen.

8) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

9) Behandling av förslag från styrelsen.

    - Styrelsen föreslår oförändrat styrelsearvode.

10) Behandling av motioner från medlemmarna

11) Styrelsens förslag till verksamhetsplan och uttaxering av årsavgifter.

12) Val skall utföras av

      a) tre styrelseledamöter för två år.

      b) en suppleant för två år.

13) Övriga frågor av icke beslutande karaktär.

14) Mötesordföranden avslutar dagordningspunkterna och meddelar var

Stämmoprotokollet kommer att vara tillgängligt. Protokollet skall, enligt våra stadgar, vara justerat senast 2 veckor efter stämman, och finns därefter tillgängligt på hemsidan.

15) Ordföranden för Skrea Åstorp Vägförening avslutar Stämman.

 

Välkomna!

Skrea Åstorp Vägförening

 

Styrelsen

 

Jan Pettersson, Bengt-Göran Ingvarsson, Ulf Bengtsson, Adam Segermalm, Jan Wickström, Margaretha Risberg.