Protokoll Årsmöte

2013-07-25

 

Årsmöte föreningen Skrea Åstorp Vägförening

Org.nr. 84 90 00 - 5918

 

 

Tid och plats

25 augusti 2013 kl 18.00 på Hotell Falkberget

 

§1 Årsmötets öppnande.

Ordföranden för Skrea Åstorp Vägförening, Jan Pettersson, förklarade årsmötet öppnat.

 

§2 Fastställande av dagordning.

Årsmötet beslutade att föreslagen dagordning godkänns.

 

§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare.

Årsmötet föreslog sittande ordförande som mötesordförande och sittande sekreterare som mötessekreterare.

Årsmötet beslutade att välja Jan Pettersson till mötesordförande och Ulf Bengtsson till mötessekreterare.

 

§4  Val av 2 protokolljusterare som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet och fungera som rösträknare vid behov.

Årsmötet föreslog Adam Segermalm och Margaretha Risberg.

Årsmötet beslutade att välja Adam Segermalm och Margaretha Risberg till protokolljusterare.

 

§5  Styrelsens verksamhetsberättelse.

Styrelseberättelsen för det gångna verksamhetsåret delades ut och lästes igenom av mötesdeltagarna.

Årsmötet beslutade att godkänna styrelseberättelsen. Denna kommer att läggas ut på hemsidan i samband med att årsmötesprotokollet justerats och läggs ut på hemsidan.

 

§ 6 Fastställande av balans och resultaträkning.

Kassören redovisade den ekonomiska berättelsen, vår balans- och resultaträkning.

Årsmötet beslutade att godkänna balans- och resultaträkningen. Denna kommer att läggas ut på hemsidan i samband med att årsmötesprotokollet justerats och läggs ut på hemsidan.

 

§7 Revisorns berättelse och yrkande betr. ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorn var inte närvarande vid mötet men hade levererat berättelsen till kassören som föredrog revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen konstaterade att föreningens medel och uppkomna kostnader redovisats på ett fullgott sätt och rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för detta arbetsår.

Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen. Denna kommer att läggas ut på hemsidan i samband med att årsmötesprotokollet justerats och läggs ut på hemsidan.

 

§8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet föreslog ansvarsfrihet för styrelsen i enlighet med revisorns förslag.

Årsmötet beslutade att den av revisorn rekommenderade ansvarsfriheten beviljas av årsmötet.

 

§9 Behandling av förslag från styrelsen.

1. Jan informerade om styrelsens förslag att sätta permanenta datum för årsmöte och röjardag, detta för att göra det lättare för medlemmar att planera och på så sätt göra det möjligt för så många som möjligt att närvara. Förslaget för årsmöte var torsdag i vecka 30 och för röjardag lördag vecka 33 båda återkommande varje år.

Årsmötet beslutade att anta förslaget.

  

2. Jan informerade om styrelsens förslag till oförändrat Styrelsearvode. Ärendet diskuteras.

Årsmötet beslutade att styrelsearvodena skall vara oförändrade.

 

§10 Behandling av motioner från medlemmarna.

Det har inte inkommit några motioner inför Årsmötet.

 

§11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan och uttaxering av årsavgifter.

Styrelsen föreslår att vi skall arbeta vidare med gällande verksamhetsplan och att årsavgifterna behålls oförändrade.

Årsmötet beslutade enligt förslag:

Årsavgifter: 2.000 kr för permanent boende

                   1.400 kr för icke fast boende

                   400 kr för obebyggd tomt

Årsavgiften skall vara vägföreningen tillhanda senast 2014-02-01

på bankgiro: 5047-4725  OBS! Glöm ej fastighetsbeteckningen.

 

§12 Val skall utföras av:

a) 2 st styrelseledamöter för verksamhetsåren 2013/2014 och 2014/2015.

b) ordförande för det kommande verksamhetsåret.

 

a) Årsmötet beslutade att välja Jan Pettersson och Adam Segermalm.

b) Årsmötet beslutade att återvälja Jan Pettersson till ordförande för det kommande verksamhetsåret.

 

§ 13 Övriga frågor av icke beslutande karaktär.

Vi påminner igen om årets Röjardag lördagen den 17 augusti kl 10.00. Ulf skickar ut kallelse om detta.

 

§14 Mötesordföranden avslutar dagordningspunkterna och meddelar var

Stämmoprotokollet kommer att vara tillgängligt.

Protokollet skall, enligt våra stadgar, vara justerat senast 2 veckor efter stämman, och finns därefter tillgängligt på hemsidan.

 

§15 Ordföranden för Skrea Åstorp Vägförening avslutar Stämman.

Mötesordföranden tackar de närvarande för visat intresse och årsmötet avslutas.

 

 

 

Vid protokollet

 

………………………………

Ulf Bengtsson

sekreterare

 

 

Justerat:

 

……………………..……        …….……..………………..      ………………………………

Jan Pettersson                   Adam Segermalm                Margaretha Risberg

Mötesordförande                Justeringsman                     Justeringsman