Stadsbyggnadskontoret

311 80 Falkenberg

 

 

Angående detaljplaneförslag för Skrea 4:7 m.fl. i Falkenbergs kommun.

Dnr KS2010/208

 

Skrea Åstorps vägförening har mottagit detaljplaneförslag för Skrea 4:7 m.fl. och har kallat till extra styrelsemöte för att diskutera vad vi anser om förslaget.

Vi har tittat på detaljplaneförslaget endast utifrån vägföreningens intressen.

 

Våra kommentarer

 

Vi vill tydligt klargöra att vi också i framtiden vill bestå som egen vägförening, alltså inte slås samman med möjlig framtida vägförening i det nya området. Detta beroende på att vi vid en sammanslagning högst troligt skulle drabbas av högre kostnader för årlig drift. Vi har idag en standard på vägar som är ganska låg, men som vi är nöjda med, det nya området kommer troligtvis ha en högre standard och därmed också högre kostnad att underhålla. Det skulle då innebära att vi på vårt område drabbas av en högre kostnad men ingen höjning av ”vår standard”.

 

Längst upp på Töstasvägen finns idag en vändplats som används av flera olika fordon, framför allt så används den av Vivab (läs sopbil) som måste kunna vända istället för att backa hela Töstasvägens övre del. I planförslaget finns inte denna vändplats kvar, där finns istället en tomt inritat. Vi undrar hur detta är tänkt att lösas?

 

De två tomter som är placerade högst upp på sydostsidan av Töstasvägen anser vi borde tas bort helt från förslaget eller alternativt flyttas 10-15 meter åt sydost från Töstasvägen så att en remsa av orörd natur blir kvar mellan det nya området och vårt område. Detta pga tre saker:

 

  1. För att vi vill bevara en remsa orörd natur mellan det nya området och vårt område. Dels för att det delar av de båda områdena på ett fint sätt och dels för att vi på så sätt minimerar risken att boende i det nya området trafikerar våra vägar för att komma in till sina fastigheter bakvägen. Vi vill inte att biltrafiken ökar på Töstasvägen.
  2. Det djurliv som finns och fortplantar sig där som är arter som inte får störas.
  3. Det skulle också innebära att den befintliga vändplatsen kan vara kvar där den är.

 

 

Mvh

Styrelsen i Skrea Åstorps vägförening