Styrelsemötesprotokoll              2012-10-15

 

Extra insatt styrelsemöte med anledning av pågående detaljplanearbete och samrådsmöte gällande Skrea 4:7 m.fl.

 

SKREA ÅSTORP VÄGFÖRENING

Plats:        Hos Jan Pettersson                     

Tid:           2012-10-14, kl 17.00

 

Närvarande:

Bengt-Göran Ingvarsson, Jan Pettersson, Ulf Bengtsson, Adam Segermalm samt Margaretha Risberg.

Ej närvarande:

Jan Wickström

 

Mötet öppnas

Ordförande Jan Pettersson förklarar mötet öppnat.

2§ Diskussion angående pågående detaljplanearbete Skrea 4:7 m.fl.

2.1. Styrelsen skall göra en skrivelse till stadsbyggnadskontoret med de åsikter vi som vägförening har. Medlemmarnas personliga åsikter angående det pågående detaljplanearbetet sköts av medlemmarna själva utan vägföreningens styrelses inblandning. 

 

2.2. Styrelsen är enig om att vi vill fortsätta vara en egen vägförening och inte slås ihop med den vägförening som skall bildas i det nya området som planeras (Skrea 4:7 m.fl.). Eventuellt kan det bli så att det nya områdets vägförening slås ihop med Ringsegårds vägförening. Vi vill likväl vara självständiga och utanför framtida bildande/skapande av vägförening.

 

2.3. I det förslag som skickats ut från stadsbyggnadskontoret för Skrea 4:7 m.fl. så finns vändplatsen högst upp på Töstasvägen inte kvar. Där den är placerad idag ligger en tomt. Vi tar med i skrivelsen att vi undrar hur man tänkt lösa så att sopbil osv fortsättningsvis också kan vända högst upp på Töstasvägen.

 

2.4. Eftersom vi vill vara kvar som en egen vägförening så vill vi också att de båda områdena skall vara separerade, de två tomter som är föreslagna högst upp på Töstasvägen vill vi allra helst helt tas bort helt från förslaget eller flyttas 10-15 meter åt sydost så att det blir en remsa orörd natur mellan Töstasvägen och det nya området. Detta för att förhindra att boende i det nya området utnyttjar vårt vägnät för att komma in från baksidan av sina tomter.

 

Ulf kollar med arbetsförmedlingen om vi kan få liknande hjälp med skötsel av området som Skreas vägförening har. Det kommer inte utgöra en heltidstjänst men kanske kan det kombineras med skötsel av andra områden.

 

Övriga frågor

Inga ytterligare frågor finns.

 

Nästa möte

Ordföranden kallar till nästa styrelsemöte vid behov.

 

Mötet avslutas

Ordförande Jan Pettersson förklarar mötet avslutat.


Vid protokollet

               

………………………………………………                      ………………………………………..

Ulf Bengtsson                                           Jan Pettersson

Sekreterare                                              Mötesordförande

 

Justerat:

 

……………………………………………….                      ………………………………………………..

Adam Segermalm                                      Bengt-Göran Ingvarsson

 

Detta protokoll är distribuerat till styrelseledamöterna.