Styrelsemötesprotokoll              2012-08-09  

SKREA ÅSTORP VÄGFÖRENING


Plats:        Skrea Församlingshem                  

Tid:           2012-08-09

 

Närvarande:

Jan Wickström, Bengt-Göran Ingvarsson, Jan Pettersson, Ulf Bengtsson, Adam Segermalm samt Margaretha Risberg.

 

Mötet öppnas

Ordförande Jan Pettersson förklarar mötet öppnat.

 

2§ Godkännande av kallelse till mötet och dagordning

Kallelsen till mötet godkänns. Föreslagen dagordning godkänns.

 

3§ Val av justerare.

Till justerare väljs Jan Wickström och Margaretha Risberg.

 

4§ Föregående mötesprotokoll

Genomgång av föregående protokoll.

 

5§ Beslutspunkter

  • Konstituerande möte.

Styrelsen för kommande verksamhetsår skall konstitueras.

Beslut:

Jan Pettersson, ordförande

Bengt-Göran Ingvarsson, kassör

Ulf Bengtsson, sekreterare

Adam Segermalm, ledamot

Jan Wickström, ledamot

Margaretha Risberg, suppleant.

 

  • Fördelning av styrelsearvode.

Fördelning av beslutat arvode 2500 kr per år, att fördelas inom styrelsen, diskuteras.

Beslut: Beloppet fördelas jämnt mellan styrelsens ledamöter.

 

6§ Informationspunkter

Jan Pettersson kommer att beställa grus att lägga på vägarna. Mängden grus skall vara mer än förra året då det inte räckte för att få ett bra resultat då. Jan P hör också om Östmans Åkeri kan portionera ut det med kranbil så att vi slipper köra ut det för hand.


7§ Övriga frågor

7.1 Föregående styrelsemötes beslut om att Jan P skulle kontakta kommunen om att vi ville att kommunen breddar Töstasvägen till dubbelfilig som den är på gällande detaljplan rivs upp. Vi gör ingenting i detta ärende i nuläget.

7.2 Adam ordnar fika till röjardagen den 18 augusti 2012

Inga ytterligare frågor finns.


8§ Nästa möte

Ordföranden kallar till nästa styrelsemöte vid behov.


9§ Mötet avslutas

Ordförande Jan Pettersson förklarar mötet avslutat.


Vid protokollet

               

………………………………………………                      ………………………………………..

Ulf Bengtsson                                           Jan Pettersson

Sekreterare                                             Mötesordförande

 

Justerat:

 

……………………………………………….                      ………………………………………………..

Jan Wickström                                           Margaretha Risberg