Styrelsemötesprotokoll          2012-05-20

SKREA ÅSTORP VÄGFÖRENING

 

Plats:          Långbergsvägen 5  Falkenberg                     

Tid:            2012-05-20 kl 13.00 – 15.00

 

Närvarande:

Adam Segermalm, Jan Pettersson, Bengt-Göran Ingvarsson, Yvonne Kollberg, Jan Wickström samt Margaretha Risberg.


1§ Mötet öppnas

Ordförande Jan Pettersson förklarar mötet öppnat.


2§ Godkännande av kallelse till mötet och dagordning

Kallelsen till mötet godkänns. Föreslagen dagordning godkänns.


3§ Val av justerare

Till justerare väljs Bengt-Göran Ingvarsson och Adam Segermalm.


4§ Föregående mötesprotokoll

Genomgång av föregående protokoll. Inga kvarvarande frågor finns.

 

5§ Aktuella frågor

Bengt- Göran informerar om att årets snöröjning kostat ca 5000 kr.

Margaretha tog upp frågan om mer grus att lägga på vägarna.

Beslut: Jan beställer mer grus vb.

 

Jan informerar om att han pratat med kommunens handläggare Sabine om nuvarande detaljplan för vårt område. Detta med anledning av pågående detaljplanarbete Skrea 4:7, dvs området söder om ”Hästalyckan”, som håller på att uppdateras. Detaljplanen för vårt område har gällt sedan 50-60-talet. I denna plan finns Töstasvägen inritad som en väg med dubbla körfält.

Vi tolkar detta som att kommunen skulle stå för att bredda Töstasvägen till två körfält. Detta har aldrig blivit gjort.

Nu när det är aktuellt att ändra detaljplanen avseende näraliggande område, Skrea 4:7, är frågan om vi i vår förening skall agera och ta upp frågan om breddande av Töstasvägen, så som det är inritat på gällande detaljplan.

Beslut: Jan får i uppdrag att ta upp denna fråga med kommunens handläggare, och begära att kommunen breddar Töstasvägen till två körfält, så som det är inritat på gällande detaljplan för vårt område. Vi bedömer det mycket viktigt att föra fram denna fråga, nu när det är aktuellt med detaljplaneändring av området som gränsar till Töstasvägen.

 

Yvonne tar upp frågan om huruvida vi i vår förening kan anlita praktikanter från Arbetsförmedlingen för röjningsarbete inom området, så som vägföreningen i Skrea gjort, enligt tidningsreportage.

Beslut: Yvonne Tar reda på mer information i ärendet och återkommer med rapport.

 

Adam tar upp frågan om den rännan som finns i början av Töstasvägen. Den fyller egentligen ingen funktion. Tyvärr glömdes detta bort vid asfalteringsarbetet på Töstasvägen. Adam vill nu gjuta igen denna ränna.

Beslut: Adam gjuter igen rännan på Töstasvägen.

 

Jan tar upp frågan om när vi skall hålla årsmöte.

Beslut: Vi håller Årsmöte torsdagen den 9 augusti.


6§ Övriga frågor Inga övriga frågor togs upp.


7§ Nästa möte Jan kallar till ett styrelsemöte innan årsmötet.


8§ Mötet avslutas Ordförande Jan Pettersson förklarar mötet avslutat.

 

Vid protokollet     

 

Yvonne Kollberg                       Jan Pettersson

Sekreterare                             Mötesordförande

 

Justerat:

 

 

Adam Segermalm                       Bengt-Göran Ingvarsson