Skrea Åstorp                        PROTOKOLL

Vägförening                            Sammanträdesdatum

Org.nr. 84 90 00 -5918                                2012-08-09

 

Ordinarie Årsmöte

 

Datum:     Torsdagen den 4 augusti 2011

Tid:        Kl 18:00 – Kl 19:00

 

Plats:      Skrea Församlingshem, Skrea Backe (vid kyrkan)

 

§1 Årsmötets öppnande.

Ordföranden för Skrea Åstorp Vägförening, Jan Pettersson, förklarar årsmötet öppnat.

 

§2 Fastställande av dagordning.

Beslut:

Föreslagen dagordning godkändes.

 

§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare.

Årsmötet föreslår sittande ordförande som mötesordförande. Årsmötet föreslår sittande sekreterare som mötessekreterare.

Beslut:

Till mötesordförande väljs Jan Pettersson.

Till mötessekreterare väljs Yvonne Kollberg.

 

§4  Val av 2 protokolljusterare som tillsammans med mötesordföranden skall

justera protokollet och fungera som rösträknare vb.

Årsmötet föreslår Adam Segermalm och Margaretha Risberg.

Beslut:

Till protokolljusterare tillsammans med mötesordföranden väljs Adam Segermalm och Margaretha Risberg.

 

§5  Styrelsens verksamhetsberättelse.

Styrelseberättelsen för det gångna verksamhetsåret föredrogs av ordföranden.

Beslut:

Årsmötet godkänner styrelseberättelsen. Denna kommer att läggas ut på hemsidan i samband med att årsmötesprotokollet justerats och läggs ut på hemsidan.

 

§ 6 Fastställande av balans och resultaträkning.

Kassören redovisar den ekonomiska berättelsen, vår balans- och resultaträkning.

Beslut:

Årsmötet godkänner balans- och resultaträkningen. Denna kommer att läggas ut på hemsidan i samband med att årsmötesprotokollet justerats och läggs ut på hemsidan.

 

§7 Revisorernas berättelse och yrkande betr. ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorn föredrog revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen konstaterar att föreningens medel och uppkomna kostnader redovisats på ett fullgott sätt och rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för detta arbetsår.

Beslut:

Årsmötet godkänner revisionsberättelsen. Denna kommer att läggas ut på hemsidan i samband med att årsmötesprotokollet justerats och läggs ut på hemsidan.

 

§8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet föreslår ansvarsfrihet för styrelsen i enlighet med revisorns förslag.

Beslut:

Den av revisorn rekommenderade ansvarsfriheten beviljades av årsmötet.

 

§9 Behandling av förslag från styrelsen.

Jan informerar om styrelsens förslag, sa Styrelsemötesprotokoll 2012-05-20, gällande vägföreningens ev. initiativ till påverkan av det påbörjade detaljplanearbetet för Skrea 4:7. Ärendet diskuterades på mötet. Det framkommer delade meningar om huruvida Styrelsen skall agera i detta ärende.

Beslut:

Årsmötet beslutar att lämna över frågan till styrelsen för fortsatt diskussion.

 

Jan informerar att styrelsen köpt in grus och salt som har lagts på delar av Långbergsvägen och Bröderna Jönssons väg. Problemet är att när det regnar kraftigt så spolas detta bort i backen på Långbergsvägen och det blir även återkommande gropar och hålor i vägarna. Detta beror säkerligen på underarbetets kvalitet på vägarna, och detta kan i nuläget inte åtgärdas. På sikt är målet att samtliga vägar inom området skall hålla samma standard.

Beslut:

Jan kommer att köpa in nytt grus och salt som skall läggas på vägarna. Detta kommer att göras på den planerade Röjardagen. Resterande grus kommer att läggas på ett ställe i området där alla fastighetsägare kan hämta grus för att fortsätta att fylla i gropar och hålor vid behov.

 

Jan informerar om styrelsens förslag till oförändrat Styrelsearvode. Ärendet diskuteras.

Beslut: Årsmötet beslutar om oförändrat styrelsearvode.

 

§10 Behandling av motioner från medlemmarna.

Det har inte inkommit några motioner inför Årsmötet. Jan informerar om att det däremot har framkommit förslag om att årsmötet skall hållas tidigare än vad brukligt är. Enligt nuvarande stadgar skall årsmöte hållas i juli/augusti.

Beslut:

Årsmötet beslutar att styrelsen får titta över denna fråga och återkomma med förslag i ärendet.

 

§11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan och uttaxering av årsavgifter.

Styrelsen föreslår att vi arbetar vidare med gällande verksamhetsplan och att årsavgifterna behålls oförändrade.

Beslut:

Årsmötet beslutar enligt förslag:

Årsavgifter:    2.000kr för permanentboende

                       1.400kr ej fast boende

                         400kr obebyggd tomt

Årsavgiften skall vara vägföreningen till handa: 2011-02-01

på bankgiro:  5047-4725  Obs! glöm ej fastighets beteckningen.

 

§12 Val skall utföras av:

                                 a)  Valberedning                           2012 -  2014.

                                 b) Styrelseledamöter, 3 st samt

                                         1st suppleant                      2012 - 2014

.                                c) Revisor                                   2012 – 2014

                                 d) Ordförande för kommande året.

a) Årsmötet föreslår att Eleonor Pettersson väljs till Valberedning under 2012-2014.

Beslut:

Årsmötet beslutar att välja Eleonor Pettersson  till Valberedning under 2012-2014.

b) Yvonne Kollberg har avsagt sig omval. Valberedningen föreslår att Ulf Bengtsson väljs som ny styrelseledamot. Årsmötet föreslår att Bengt-Göran Ingvarsson, Jan Wickström och Margaretha Risberg återväljs.

Beslut:

Årsmötet beslutar att återvälja Bengt-Göran Ingvarsson, Jan Wickström, och Margaretha Risberg som styrelseledamöter och suppleant under 2010-2011. Årsmötet beslutar att välja Ulf Bengtsson till ny styrelseledamot.

c) Årsmötet föreslår att Ulla Samuelsson återväljs som revisor.

Beslut:

Årsmötet beslutar att återvälja Ulla Samuelsson som revisor under 2010-2011.

d) Årsmötet föreslår att Jan Pettersson återväljs som ordförande under det kommande året.

Beslut:

Årsmötet beslutar att återvälja Jan Pettersson till ordförande för det kommande året.

 

§ 13 Övriga frågor av icke beslutande karaktär.

Närvarolista – tillika förteckning av aktuella Andelstal - presenteras. Närvarolistan signeras av de närvarande medlemmarna.

Inga ändringar har skett av Andelstalen under året.

Vi påminner igen om årets Röjardag lördagen den 18 augusti kl 10.00. Yvonne skickar ut kallelse om detta.

 

§14 Mötesordföranden avslutar dagordningspunkterna och meddelar var

Stämmoprotokollet kommer att vara tillgängligt.

Protokollet skall, enligt våra stadgar, vara justerat senast 2 veckor efter stämman, och finns därefter tillgängligt på hemsidan.

 

§15 Ordföranden för Skrea Åstorp Vägförening avslutar Stämman.

Mötesordföranden avtackar avgående styrelseledamot Yvonne Kollberg med en blomsterbukett, välkomnar den nye styrelseledamoten Ulf Bengtsson och tackar sedan de närvarande för visat intresse och årsmötet avslutas.

 

 

 

Vid protokollet

 

……………………………………….

Yvonne Kollberg

sekreterare

 

 

Justerat:

 

…………………………………………        ………………………………………..      ……………………………………

Jan Pettersson                       Adam Segermalm                  Margaretha Risberg

Mötesordförande                    Justeringsman                        Justeringsman