REVISIONSBERÄTTELSE FÖR SKREA ÅSTORPS VÄGFÖRENING

 

Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2011-05-01 – 2012-04-30.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

Med anledning av granskningen tillstyrker vi

  • Att resultaträkningen och balansräkningen fastställes
  • Att resultatet disponeras enligt styrelsens förslag
  • Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar

 

Falkenberg 16/7 2012

 

 

Ulla Samuelsson