Skrea Åstorp                                  Kallelse och Dagordning

Vägförening                                       Sammanträdesdatum

Org.nr. 84 90 00 -5918                              2012-08-09

 

Ordinarie Årsmöte

 

Datum:     Torsdagen den 9 augusti 2012

Tid:        Kl 18:00 – Kl 20:00

Plats:      Skrea Församlingshem, Skrea Backe (vid kyrkan)

 

Förslag till dagordning

1) Årsmötet öppnas av ordföranden för Skrea Åstorp Vägförening.

2) Fastställande av dagordning

3) Val av mötesordförande och mötessekreterare.

4) Val av 2 protokolljusterare som tillsammans med mötesordföranden skall

justera protokollet och fungera som rösträknare vb.

5) Styrelsens verksamhetsberättelse redovisas.

6) Balans och resultaträkning redovisas.

7) Revisorernas berättelse och yrkande betr. ansvarsfrihet för styrelsen.

8) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

9) Behandling av förslag från styrelsen.

    - Styrelsen föreslår oförändrat styrelsearvode.

10) Behandling av motioner från medlemmarna

11) Styrelsens förslag till verksamhetsplan och uttaxering av årsavgifter.

12) Val skall utföras av:  a)  Valberedning                        2012-2014.

                                   b)  Styrelseledamöter 3 st + 1 suppleant  2012-2014

                                   c)  Revisor                                2012-2014

                                   d)  Ordförande för det kommande året

13) Övriga frågor av icke beslutande karaktär.

14) Mötesordföranden avslutar dagordningspunkterna och meddelar var

Stämmoprotokollet kommer att vara tillgängligt. Protokollet skall, enligt våra stadgar, vara justerat senast 2 veckor efter stämman, och finns därefter tillgängligt på hemsidan.

15) Ordföranden för Skrea Åstorp Vägförening avslutar Stämman.

 

Välkomna!

Skrea Åstorp Vägförening

 

Styrelsen

 

Jan Pettersson, Bengt-Göran Ingvarsson, Yvonne Kollberg, Adam Segermalm, Jan Wickström, Margaretha Risberg.