Styrelsemötesprotokoll            2011-08-04

 

 

SKREA ÅSTORP VÄGFÖRENING

Plats:        Skrea Församlingshem                  

Tid:           2011-08-04

 

Närvarande:

Jan Wickström, Bengt-Göran Ingvarsson, Jan Pettersson, Yvonne Kollberg samt Margaretha Risberg.

 

Mötet öppnas

Ordförande Jan Pettersson förklarar mötet öppnat.

1§  Godkännande av kallelse till mötet och dagordning

Kallelsen till mötet godkänns. Föreslagen dagordning godkänns.

 

3§ Val av justerare.

Till justerare väljs Jan Wickström och Margaretha Risberg.

 

4§ Föregående mötesprotokoll

Genomgång av föregående protokoll.

 

5§ Beslutspunkter

  • Konstituerande möte.

Styrelsen för kommande verksamhetsår skall konstitueras.

Beslut:

Jan Pettersson, ordförande

Bengt-Göran Ingvarsson, kassör

Yvonne Kollberg, sekreterare

Adam Segermalm, ledamot

Jan Wickström, ledamot

Margaretha Risberg, suppleant

 

  • Fördelning av styrelsearvode.  

Fördelning av beslutat arvode 2500 kr per år, att fördelas inom styrelsen, diskuteras. 

Beslut:

Beloppet fördelas jämnt mellan styrelsens ledamöter.

 

6§ Informationspunkter

Jan Pettersson kommer att beställa grus att lägga på vägarna.

7§ Övriga frågor

Inga ytterligare frågor finns.

8§ Nästa möte

Ordföranden kallar till nästa styrelsemöte vid behov.

9§ Mötet avslutas

Ordförande Jan Pettersson förklarar mötet avslutat.

 

 


Vid protokollet

 

 

………………………………………………                      ………………………………………..

Yvonne Kollberg                                             Jan Pettersson

Sekreterare                                                    Mötesordförande

 

Justerat:

 

 

……………………………………………….                                 ………………………………………………..

Jan Wickström                                                   Margaretha Risberg

 

 

 

Detta protokoll är distribuerat till styrelseledamöterna.