Styrelsemötesprotokoll           2011-07-31

SKREA ÅSTORP VÄGFÖRENING

 

Plats:        Långbergsvägen 5  Falkenberg                                        

Tid:           2011-07-31 kl 15.00 – 17.00

 

Närvarande:

Adam Segermalm, Jan Pettersson, Yvonne Kollberg, Jan Wickström samt Margaretha Risberg.

1§ Mötet öppnas

Ordförande Jan Pettersson förklarar mötet öppnat.

2§ Godkännande av kallelse till mötet och dagordning

Kallelsen till mötet godkänns. Föreslagen dagordning godkänns.

3§ Val av justerare

Till justerare väljs Adam Segermalm och Jan Wickström.

4§ Föregående mötesprotokoll

Genomgång av föregående protokoll.

 

5§ Beslutspunkter

  • Styrelseberättelse.

Utfärdat förslag till Styrelseberättelse gås igenom.

Beslut:

Förslaget godkändes och undertecknades av samtliga styrelseledamöter samt av styrelsesuppleanten.

 

  • Inkomna motioner eller förslag från medlemmar.

Det har inte inkommit några motioner eller förslag inför Årsmötet.

  • Väghållningen

En annan entreprenör har anlitats hösten 2010 för snöröjningen i området. Styrelsen fortsätter arbetet att ta fram en mer långsiktig plan för underhåll av föreningens vägar.  Styrelsen har under hösten 2010 mottagit ett anbud från Skanska gällande asfaltering, inkl förarbeten, på Långbergsvägen och Bröderna Jönssons väg. Anbudet låg på ca 291 000 kr inkl moms.  Ordförande Jan Pettersson informerar styrelsen om påbörjat Detaljplanearbete i närområdet, något som bl a möjligen kan påverka vägarna inom vårt område.

Beslut:

Styrelsen beslöt avvakta fortsatt information i Detaljplanearbetet innan beslut tas om fortsatta större åtgärder avseende väghållningen. Grus kommer dock att läggas över hålorna som tidigare. 

  • Röjardag

Styrelsen föreslår att redan idag fastställa dag för årets Röjningsarbete så att denna dag kan meddelas på Årsmötet.

Beslut:

Styrelsen beslutar att årets första Röjardag hålls lördagen den 13 augusti kl 10.00. (Vid ev regnväder denna dag, så satsar vi på söndagen 14 augusti.

6§ Övriga frågor

Fördelning av beslutat arvode 2500 kr per år, att fördelas inom styrelsen, diskuteras. Inget beslut fattades dock under mötet. Frågan tas upp ånyo vid styrelsens sammankomst efter Årsmötet.

7§ Nästa möte

Styrelsen träffas för ett konstituerande möte direkt efter avslutat Årsmöte 2011-08-04.

8§ Mötet avslutas

Ordförande Jan Pettersson förklarar mötet avslutat.      

Vid protokollet           

 

 

Yvonne Kollberg                                           Jan Pettersson

Sekreterare                                                 Mötesordförande

 

Justerat:

 

 

Jan Wickström                                            Adam Segermalm.

 

Detta protokoll är distribuerat till styrelseledamöterna.