Skrea Åstorp                        PROTOKOLL

Vägförening                            Sammanträdesdatum

Org.nr. 84 90 00 -5918                                2011-08-04

 

Ordinarie Årsmöte

 

Datum:     Torsdagen den 4 augusti 2011

Tid:        Kl 18:00 – Kl 19:00

Plats:      Skrea Församlingshem, Skrea Backe (vid kyrkan)

 

§1 Årsmötets öppnande.

Ordföranden för Skrea Åstorp Vägförening, Jan Pettersson, förklarar årsmötet öppnat.

 

§2 Fastställande av dagordning.

Beslut:

Föreslagen dagordning godkändes. Inga övriga frågor anmäldes.

 

§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare.

Årsmötet föreslår sittande ordförande som mötesordförande. Årsmötet föreslår sittande sekreterare som mötessekreterare. 

Beslut:

Till mötesordförande väljs Jan Pettersson.

Till mötessekreterare väljs Yvonne Kollberg.

 

§4  Val av 2 protokolljusterare som tillsammans med mötesordföranden skall

justera protokollet och fungera som rösträknare vb.

Årsmötet föreslår Ulf Bengtsson och Jan Paulsson.

Beslut:

Till protokolljusterare tillsammans med mötesordföranden väljs Ulf Bengtsson och Jan Paulsson.

 

§5  Styrelsens verksamhetsberättelse.

Styrelseberättelsen för det gångna verksamhetsåret föredrogs av ordföranden.

Beslut:

Årsmötet godkänner styrelseberättelsen.

 

§ 6 Fastställande av balans och resultaträkning.

Kassören B-G Ingvarsson redovisar den ekonomiska berättelsen, vår balans- och resultaträkning.

Beslut:

Årsmötet godkänner balans- och resultaträkningen.

 

§7 Revisorernas berättelse och yrkande betr. ansvarsfrihet för styrelsen.

B-G Ingvarsson föredrog revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen konstaterar att föreningens medel och uppkomna kostnader redovisats på ett fullgott sätt och rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för detta arbetsår.

Beslut:

Årsmötet godkänner revisionsberättelsen.

 

§8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet föreslår ansvarsfrihet för styrelsen i enlighet med revisorns förslag.

Beslut:

Den av revisorn rekommenderade ansvarsfriheten beviljades av årsmötet.

 

§9 Behandling av förslag från styrelsen.

Ordföranden informerar om väghållningen, och det anbud som inkom från Skanska i höstas. Ordföranden informerar även om påbörjat detaljplanearbete i närliggande områden.

Beslut:

Årsmötet beslutar att avvakta ytterligare information i ärendet innan beslut om större åtgärder tas angående väghållningen i området.

 

§10 Behandling av motioner från medlemmarna.

Det har inte inkommit några motioner inför Årsmötet.

 

§11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan och uttaxering av årsavgifter.

Styrelsen avvaktar ytterligare information innan man fortsätter att ta fram en mer långsiktig Verksamhetsplan för Väghållningen inom området. Styrelsen föreslår oförändrad uttaxering av årsavgifter.

Beslut:

Årsmötet beslutar att avvakta styrelsens kommande förslag till långsiktig plan för väghållning inom området. Årsmötet beslutar om oförändrad uttaxering av årsavgifter:    2.000kr för permanentboende

                       1.400kr ej fast boende

                         400kr obebyggd tomt

Årsavgiften skall vara vägföreningen till handa: 2012-02-01

på bankgiro:  5047-4725  Obs! glöm ej fastighets beteckningen.

 

 

 

§12 Val skall utföras av:

                                 a) 2 styrelseledamöter                  2011 - 2012

                                 b) Ordförande för kommande året.

a) Årsmötet föreslår att Adam Segermalm och Jan Pettersson återväljs.

Beslut:

Årsmötet beslutar att återvälja Adam Segermalm och Jan Pettersson .

b) Årsmötet föreslår att Jan Pettersson återväljs.

Beslut:

Årsmötet beslutar att återvälja Jan Pettersson till ordförande för det kommande året.

 

§ 13 Övriga frågor av icke beslutande karaktär.

Närvarolista – tillika förteckning av aktuella Andelstal - presenteras. Närvarolistan signeras av de närvarande medlemmarna.

Inga ändringar har skett av Andelstalen under året.

Vi påminner igen om årets Röjardag lördagen den 13 augusti kl 10.00.

 

§14 Mötesordföranden avslutar dagordningspunkterna och meddelar var

Stämmoprotokollet kommer att vara tillgängligt.

Protokollet skall, enligt våra stadgar, vara justerat senast 2 veckor efter stämman, och finns därefter tillgängligt på hemsidan.

 

§15 Ordföranden för Skrea Åstorp Vägförening avslutar Stämman.

Mötesordföranden tackar de närvarande för visat intresse och avslutar årsmötet.

 

 

 

Vid protokollet

 

……………………………………….

Yvonne Kollberg

sekreterare

 

 

 

Justerat:

 

…………………………………………        ………………………………………..      ……………………………………

Jan Pettersson                       Ulf Bengtsson                     Jan Paulsson

Mötesordförande                    Justeringsman                        Justeringsman