Skrea Åstorp                        Kallelse och Dagordning

Vägförening                            Sammanträdesdatum

Org.nr. 84 90 00 -5918                              2011-08-04

 

Ordinarie Årsmöte

 

Datum:     Torsdagen den 4 augusti 2011 

Tid:        Kl 18:00 – Kl 20:00

Plats:      Skrea Församlingshem, Skrea Backe (vid kyrkan)

 

Förslag till dagordning - Rättelse

1) Årsmötet öppnas av ordföranden för Skrea Åstorp Vägförening.

2) Fastställande av dagordning

3) Val av mötesordförande och mötessekreterare.

4) Val av 2 protokolljusterare som tillsammans med mötesordföranden skall

justera protokollet och fungera som rösträknare vb.

5) Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.

6) Fastställande av balans och resultaträkning.

7) Revisorernas berättelse och yrkande betr. ansvarsfrihet för styrelsen.

8) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

9) Behandling av förslag från styrelsen.

10) Behandling av motioner från medlemmarna

11) Styrelsens förslag till verksamhetsplan och uttaxering av årsavgifter.

12) Val skall utföras av:

                                 a)  2 styrelseledamöter  2011 – 2012.

                                 b)  ordförande för det kommande året.

13) Övriga frågor av icke beslutande karaktär.

14) Mötesordföranden avslutar dagordningspunkterna och meddelar var

Stämmoprotokollet kommer att vara tillgängligt. Protokollet skall, enligt våra stadgar, vara justerat senast 2 veckor efter stämman, och finns därefter tillgängligt på hemsidan.

15) Ordföranden för Skrea Åstorp Vägförening avslutar Stämman.

 

Välkomna!

Skrea Åstorp Vägförening

 

Styrelsen

 

Jan Pettersson, Bengt-Göran Ingvarsson, Yvonne Kollberg, Adam Segermalm, Jan Wickström, Margaretha Risberg.