Styrelsemötesprotokoll      2010-08-05

 

 

SKREA ÅSTORP VÄGFÖRENING

Plats:        Skrea Församlingshem                  

Tid:           2010-08-05

 

Närvarande:

Adam Segermalm, Bengt-Göran Ingvarsson, Jan Pettersson, Yvonne Kollberg samt Margaretha Risberg.

 

Mötet öppnas

Ordförande Jan Pettersson förklarar mötet öppnat.

1§  Godkännande av kallelse till mötet och dagordning

Kallelsen till mötet godkänns. Föreslagen dagordning godkänns.

 

3§ Val av justerare.

Till justerare väljs Adam Segermalm och Bengt-Göran Ingvarsson.

 

4§ Föregående mötesprotokoll

Genomgång av föregående protokoll.

 

5§ Beslutspunkter

  • Konstituerande möte.

Styrelsen för kommande verksamhetsår skall konstitueras.

Beslut från detta möte samt från årsmötet:

Jan Pettersson, ordförande

Bengt-Göran Ingvarsson, kassör

Yvonne Kollberg, sekreterare

Adam Segermalm, ledamot

Jan Wickström, ledamot

Margaretha Risberg, suppleant.

 

 * Fördelning av styrelsearvode.

Fördelning av beslutat arvode 2500 kr per år, att fördelas inom styrelsen, diskuteras.

Beslut:

Beloppet fördelas jämnt mellan styrelsens ledamöter.

 

  • Ändring av Andelstal

Inga ändringar av Andelstalen är rapporterade under föregående år. Däremot får styrelsen information om planerad ändring av Andelstalen för fastigheten Skrea 7:66. När ärendet är klart kommer styrelsen att få ytterligare information i ärendet.

Beslut:

Styrelsen beslutar att avvakta slutlig information i ärendet.

6§ Informationspunkter

Ordföranden informerar om pågående ärende i Väghållningens långsiktiga planering. Skanska har varit på plats för att inspektera aktuella vägar samt för att få information i ärendet. På måndag den 9 augusti väntas Skanska återkomma i ärendet. De kommer därefter att ge ett kostnadsförslag till styrelsen. Med detta som underlag kommer styrelsen att diskutera vidare åtgärder och fortsatt planering.

 

Vi beslutar redan idag att kalla till en Röjardag våren 2011. Styrelsen föreslår fastighetsägarna inom föreningen att planera Kristi Himmelfärdsdagen för detta ändamål. Styrelsen kommer ut med ytterligare information längre fram.

 

Vi diskuterar behov av att rätta till vägskyltarna inom området. Styrelsen beslutar att flytta 30-skylten i backen ner till den befintliga skylten på Lyckans väg, som skall rättas upp på Röjardagen.

 

Behov finns att göra ett litet förråd/skydd till föreningens salthållare, som vi i nuläget har placerat vid Pumpstationen. Frågan är om vi kan placera detta förråd där. Vem äger marken vid Pumpstationen på Töstasvägen? Hyr kommunen marken där av markägaren? Innan vi tar beslut i frågan så får Bengt-Göran Ingvarsson i uppdrag att fråga markägaren om de förhållanden som råder.

7§ Övriga frågor

Inga ytterligare frågor finns.

8§ Nästa möte

När Jan Pettersson fått mer information om alternativ för mer långsiktigt underhåll av Långbergsvägen och Bröderna Jönssons väg, så sammankallar han styrelsen för genomgång och ställningstagande till vidare handläggning av denna fråga. Frågan om ev byggande av förråd för saltspridaren tas upp vid nästa styrelsemöte.

9§ Mötet avslutas

Ordförande Jan Pettersson förklarar mötet avslutat.

 


Vid protokollet

 

                

………………………………………………                              ………………………………………..

Yvonne Kollberg                                               Jan Pettersson

Sekreterare                                                    Mötesordförande

 

 

Justerat:

 

 

……………………………………………….                                 ………………………………………………..

Bengt-Göran Ingvarsson                                    Adam Segermalm.

 

Detta protokoll är distribuerat till styrelseledamöterna.