Styrelsemötesprotokoll            2010-07-22

SKREA ÅSTORP VÄGFÖRENING

 

Plats:        Långbergsvägen 5  Falkenberg                                        

Tid:           2010-07-22 kl 18.00 – 20.00

 

Närvarande:

Adam Segermalm, Bengt-Göran Ingvarsson, Jan Pettersson, Yvonne Kollberg, Jan Wickström samt Margaretha Risberg, suppleant.

 

1§ Mötet öppnas

Ordförande Jan Pettersson förklarar mötet öppnat.

2§ Godkännande av kallelse till mötet och dagordning

Kallelsen till mötet godkänns. Föreslagen dagordning godkänns.

3§ Val av justerare

Till justerare väljs Bengt-Göran Ingvarsson och Adam Segermalm.

4§ Föregående mötesprotokoll

Genomgång av föregående protokoll.

 

5§ Beslutspunkter

  • Styrelseberättelse.

Utfärdat förslag till Styrelseberättelse gås igenom.

Beslut:

Förslaget godkändes och undertecknades av samtliga styrelseledamöter samt av styrelsesuppleanten.

  • Inkomna motioner eller förslag från medlemmar.

Det har inte inkommit några motioner inför Årsmötet. Däremot har det framkommit klagomål på hur snöröjningen fungerat under vintern. Det har också uppkommit frågor om väghållningens kvalitet. Det har också uppkommit frågor om hur gällande regler för marken mellan väg och tomtgränser, samt häckhöjder och växtlighet vid utfarter och korsningar, följs.

 

 

Beslut:

Styrelsen beslutar att undersöka möjligheten att anlita annan entreprenör för snöröjningen. Adam får i uppdrag att ta reda på andra möjligheter och att därefter återkomma till styrelsen med förslag till åtgärd.

Angående väghållningen så har styrelsen köpt in grus och salt som har lagts på delar av Långbergsvägen och Bröderna Jönssons väg. Problemet är att när det regnar kraftigt så spolas detta bort i backen på Långbergsvägen, så att det måste upprepas.

Styrelsen går igenom gällande regler avseende häckhöjder och planteringar inom Falkenbergs kommun. Dessa återfinns även på vår hemsida. Reglerna är tydliga. De gäller trafiksäkerheten. I korthet innebär de att: Vid utfarter från fastigheter får häckar och annan växtlighet vara högst 70 cm höga inom de närmaste 2,5 m in på tomten och åt sidorna. Detta gäller också i vägkorsningar. Man får naturligtvis inte låta sina växter växa ut över varken grannens eller vägföreningens område utanför den egna tomtgränsen. Det är också viktigt att det finns tillräckligt med höjd till träd vid vägarna. Fri höjd för bilarna måste vara mer än 4,6 meter!

Varje fastighetsägare har ett ansvar att följa dessa regler. Om någon fastighetsägare är missnöjd över hur någon annan fastighetsägare sköter sina åtgärder, så rekommenderar styrelsen att den missnöjde fastighetsägaren själv pratar med berörd fastighetsägare i första hand. Om inte reglerna då följs – så kontaktas styrelsen – som i allvarligare fall har att besluta om åtgärder på fastighetsägarens bekostnad.

 

  • Väghållningen

Styrelsen fortsätter arbetet att ta fram en mer långsiktig plan för underhåll av föreningens vägar.

Beslut:

Målet är att områdets vägar skall ha likvärdig standard – utefter de förutsättningar som finns. Målet är att spara ihop pengar för fortsatta åtgärder.

 

  • Röjardag

Styrelsen föreslår att redan idag fastställa dag för årets Röjningsarbete, så att denna dag kan meddelas på Årsmötet. Förslag framkommer på att anordna två Röjardagar per år, detta för att möjliggöra en större uppslutning.

 

Beslut:

Styrelsen beslutar att årets första Röjardag hålls lördagen den 14 augusti kl 10.00. (Vid ev regnväder denna dag, så satsar vi på söndagen 15 augusti. Lämplig tidpunkt för vårens Röjardag tas upp på årsmötet.

6§ Informationspunkter

  • Mindre korrigering görs avseende Årsmötets dagordning. Under punkt 12 står att val skall utföras av a) Valberedning för 2010-2011. (Någon valberedning har inte funnits under många år). Det framkommer dock att även 4 styrelseledamöter samt revisor skall väljas. Årsmötets dagordning kommer att kompletteras med denna punkt, dvs det sker ett tillägg på Årsmötets Dagordning, punkt 12b) Val av 4 styrelseledamöter, samt revisor för år 2010 – 2012.

7§ Övriga frågor

Fördelning av beslutat arvode 2500 kr per år, att fördelas inom styrelsen, diskuteras. Inget beslut fattades dock under mötet. Frågan tas upp ånyo vid styrelsens sammankomst efter Årsmötet.

8§ Nästa möte

Styrelsen träffas för ett konstituerande möte direkt efter avslutat Årsmöte 2010-08-05.

9§ Mötet avslutas

Ordförande Jan Pettersson förklarar mötet avslutat.
                

Vid protokollet           

 

 

Yvonne Kollberg                                              Jan Pettersson

Sekreterare                                                   Mötesordförande

 

Justerat:

 

 

Bengt-Göran Ingvarsson                                                   Adam Segermalm.

 

Detta protokoll är distribuerat till styrelseledamöterna.