Skrea Åstorp                         PROTOKOLL

Vägförening                             Sammanträdesdatum

Org.nr. 84 90 00 -5918                              2010-08-05

 

Ordinarie Årsmöte

 

Datum:    Torsdagen den 5 augusti 2010

Tid:        Kl 18:00 – Kl 19:00

 

Plats:      Skrea Församlingshem, Skrea Backe (vid kyrkan)

 

§1 Årsmötets öppnande.

Ordföranden för Skrea Åstorp Vägförening, Jan Pettersson, förklarar årsmötet öppnat.

 

§2 Fastställande av dagordning.

Tillägg under punkt 12 :

                 b) val skall utföras av 3 styrelseledamöter samt en supleant

                      för åren 2010-2011

c) val skall utföras av revisor för åren 2010-2011.

d) val skall utföras av ordförande för kommande året.

Beslut:

Föreslagen dagordning godkändes med nedanstående tillägg:

Frågan om ovanstående val läggs till under punkt 12.

 

§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare.

Årsmötet föreslår sittande ordförande som mötesordförande. Årsmötet föreslår sittande sekreterare som mötessekreterare.

Beslut:

Till mötesordförande väljs Jan Pettersson.

Till mötessekreterare väljs Yvonne Kollberg.

 

§4  Val av 2 protokolljusterare som tillsammans med mötesordföranden skall

justera protokollet och fungera som rösträknare vb.

Årsmötet föreslår Adam Segermalm och Göran Wickström.

Beslut:

Till protokolljusterare tillsammans med mötesordföranden väljs Adam Segermalm och Göran Wickström.

 

 

§5  Styrelsens verksamhetsberättelse.

Styrelseberättelsen för det gångna verksamhetsåret föredrogs av ordföranden.

 

Beslut:

Årsmötet godkänner styrelseberättelsen. Denna kommer att läggas ut på hemsidan i samband med att årsmötesprotokollet justerats och läggs ut på hemsidan.

 

§ 6 Fastställande av balans och resultaträkning.

Kassören redovisar den ekonomiska berättelsen, vår balans- och resultaträkning.

Beslut:

Årsmötet godkänner balans- och resultaträkningen. Denna kommer att läggas ut på hemsidan i samband med att årsmötesprotokollet justerats och läggs ut på hemsidan.

 

§7 Revisorernas berättelse och yrkande betr. ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorn föredrog revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen konstaterar att föreningens medel och uppkomna kostnader redovisats på ett fullgott sätt och rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för detta arbetsår.

Beslut:

Årsmötet godkänner revisionsberättelsen. Denna kommer att läggas ut på hemsidan i samband med att årsmötesprotokollet justerats och läggs ut på hemsidan.

 

§8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet föreslår ansvarsfrihet för styrelsen i enlighet med revisorns förslag.

Beslut:

Den av revisorn rekommenderade ansvarsfriheten beviljades av årsmötet.

 

§9 Behandling av förslag från styrelsen.

Pga klagomål på hur snöröjningen fungerat i vinter, så har Styrelsen beslutat att undersöka möjligheten att anlita annan entreprenör för snöröjningen. Adam har fått i uppdrag att ta reda på andra möjligheter och att därefter återkomma till styrelsen med förslag till åtgärd.

Det har uppkommit frågor om väghållningens kvalitet samt frågor om vilka regler som gäller för marken mellan väg och tomtgränser, samt häckhöjder och växtlighet vid utfarter och korsningar, och vad styrelsen gör om inte reglerna följs.

 

 

Angående väghållningen så har styrelsen köpt in grus och salt som har lagts på delar av Långbergsvägen och Bröderna Jönssons väg. Problemet är att när det regnar kraftigt så spolas detta bort i backen på Långbergsvägen, så att det måste upprepas. På sikt är målet att samtliga vägar inom området skall hålla samma standard.

Styrelsen har gått igenom gällande regler avseende häckhöjder och planteringar inom Falkenbergs kommun. Dessa återfinns även på vår hemsida.

Reglerna är tydliga. De gäller trafiksäkerheten.

I korthet innebär de att: Vid utfarter från fastigheter får häckar och annan växtlighet vara högst 70 cm höga inom de närmaste 2,5 m in på tomten och åt sidorna. Detta gäller också i vägkorsningar.  Man får naturligtvis inte låta sina växter växa ut över varken grannens eller vägföreningens område utanför den egna tomtgränsen.

Det är också viktigt att det finns tillräckligt med höjd till träd vid vägarna.

Fri höjd för bilarna måste vara mer än 4,6 meter!

Varje fastighetsägare har ett ansvar att följa dessa regler.

Om någon fastighetsägare är missnöjd över hur någon annan fastighetsägare sköter sina åtgärder, så rekommenderar styrelsen att den missnöjde fastighetsägaren själv pratar med berörd fastighetsägare i första hand.

Om inte reglerna då följs – så kontaktas styrelsen – som i allvarligare fall har att besluta om eventuella åtgärder på fastighetsägarens bekostnad.

Styrelsen uppmanar alla fastighetsägare att följa gällande regler

ang. häckhöjder och planteringar inom Falkenbergs kommun.

 

Det har också framkommit förslag på en dryg årslång framförhållning om mötestider och dagar för röjning. Styrelsen bedömer det svårt att ha en så lång framförhållning, men kommer att titta över möjligheten att skicka ut kallelser tidigare.

Beslut:

Årsmötet beslutar att återigen lägga på grus i backen på Långbergsvägen. Detta arbete kommer att prioriteras på kommande Röjardag, som kommer att hållas lördagen den 14 augusti kl 10.00.

Årsmötet beslutar att följa styrelsens förslag till att om möjligt skicka ut kallelser till möten och röjardagar tidigare.

 

§10 Behandling av motioner från medlemmarna.

Det har inte inkommit några motioner inför Årsmötet.

 

§11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan och uttaxering av årsavgifter.

Styrelsen håller på att ta fram en mer långsiktig plan för Väghållningen inom området.

Beslut:

Årsmötet beslutar att avvakta styrelsens kommande förslag till långsiktig plan för väghållning inom området. Årsmötet beslutar om oförändrad uttaxering av årsavgifter:    2.000kr för permanentboende

                       1.400kr ej fast boende

                         400kr obebyggd tomt

Årsavgiften skall vara vägföreningen till handa: 2011-02-01

på bankgiro:  5047-4725  Obs! glöm ej fastighets betäckningen.

 

§12 Val skall utföras av:

                                   a)  Valberedning                            2010 -  2011.

                                   b) Styrelseledamöter, 3 st samt

                                         1st suppleant                          2010 - 2011

.                                  c) Revisor                                     2010 – 2011

                                   d) Ordförande för kommande året.

a) Det finns inga inkomna förslag till valberedning. Under mötet framkommer förslag på Eleonor Pettersson.

Beslut:

Årsmötet beslutar att välja Eleonor Pettersson till Valberedning under 2010-2011.

b) Årsmötet föreslår att Bengt-Göran Ingvarsson, Jan Wickström, Yvonne Kollberg och Margaretha Risberg återväljs.

Beslut:

Årsmötet beslutar att återvälja Bengt-Göran Ingvarsson, Jan Wickström, Yvonne Kollberg  och Margaretha Risberg som styrelseledamöter och suppleant under 2010-2011.

c) Årsmötet föreslår att Ulla Samuelsson återväljs som revisor.

Beslut:

Årsmötet beslutar att återvälja Ulla Samuelsson som revisor under 2010-2011.

d) Årsmötet föreslår att Jan Pettersson återväljs som ordförande under det kommande året.

Beslut:

Årsmötet beslutar att återvälja Jan Pettersson till ordförande för det kommande året.

 

§ 13 Övriga frågor av icke beslutande karaktär.

Närvarolista – tillika förteckning av aktuella Andelstal - presenteras. Närvarolistan signeras av de närvarande medlemmarna.

Inga ändringar har skett av Andelstalen under året.

Vi påminner igen om årets Röjardag lördagen den 14 augusti kl 10.00.

 

§14 Mötesordföranden avslutar dagordningspunkterna och meddelar var

Stämmoprotokollet kommer att vara tillgängligt.

Protokollet skall, enligt våra stadgar, vara justerat senast 2 veckor efter stämman, och finns därefter tillgängligt på hemsidan.

 

 

 

 

 

 

§15 Ordföranden för Skrea Åstorp Vägförening avslutar Stämman.

Mötesordföranden tackar de närvarande för visat intresse och avslutar årsmötet.

 

 

 

Vid protokollet

 

……………………………………….

Yvonne Kollberg

sekreterare

 

 

 

Justerat:

 

…………………………………………        ………………………………………..      ……………………………………

Jan Pettersson                       Adam Segermalm                   Göran Wickström

Mötesordförande                    Justeringsman                        Justeringsman