Skrea Åstorp                         Kallelse och Dagordning

Vägförening                             Sammanträdesdatum

Org.nr. 84 90 00 -5918                            2010-08-05

 

Ordinarie Årsmöte

 

Datum:    Torsdagen den 5 augusti 2010 

Tid:        Kl 18:00 – Kl 20:00

 

Plats:      Skrea Församlingshem, Skrea Backe (vid kyrkan)

 

Förslag till dagordning

1) Årsmötet öppnas av ordföranden för Skrea Åstorp Vägförening.

2) Fastställande av dagordning

3) Val av mötesordförande och mötessekreterare.

4) Val av 2 protokolljusterare som tillsammans med mötesordföranden skall

justera protokollet och fungera som rösträknare vb.

5) Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.

6) Fastställande av balans och resultaträkning.

7) Revisorernas berättelse och yrkande betr. ansvarsfrihet för styrelsen.

8) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

9) Behandling av förslag från styrelsen.

10) Behandling av motioner från medlemmarna

11) Styrelsens förslag till verksamhetsplan och uttaxering av årsavgifter.

12) Val skall utföras av:

                                   a)  Valberedning                            2010 – 2012.

13) Övriga frågor av icke beslutande karaktär.

14) Mötesordföranden avslutar dagordningspunkterna och meddelar var

Stämmoprotokollet kommer att vara tillgängligt. Protokollet skall, enligt våra stadgar, vara justerat senast 2 veckor efter stämman, och finns därefter tillgängligt på hemsidan.

15) Ordföranden för Skrea Åstorp Vägförening avslutar Stämman.

 

Välkomna!

Skrea Åstorp Vägförening

 

Styrelsen

 

Jan Pettersson, Bengt-Göran Ingvarsson, Yvonne Kollberg, Adam Segermalm, Jan Wickström, Margaretha Risberg.

Skrea Åstorp Vägförening

www.skreaastorp.se

 

Lite bakgrund och händelser under 2009.

 

Styrelsen

Styrelsen har under 2009 bestått av:

  • Jan Pettersson, ordförande
  • Bengt-Göran Ingvarsson, kassör
  • Yvonne Kollberg, sekreterare
  • Adam Segermalm, ledamot
  • Jan Wickström, ledamot
  • Margaretha Risberg, suppleant

-      Styrelsen har under året haft fortsatta diskussioner för att lösa akuta frågor med väghållningen. Styrelsen har också fortsatt arbetet med att ta fram en långsiktig plan angående områdets väghållning. Grus är lagt över hålorna på Bröderna Jönssons väg och Långbergsvägen.

-      Yvonne Kollberg och Bengt-Göran Ingvarsson har deltagit i Lantmäteriets utbildning ”Vägkurs Enskilda vägar – Lagregler och begrepp”, den 16 september 2009.

Vi har utdebiterat årsavgifter enligt gällande beslut. Trots förra årets påminnelse, så betalar tyvärr fortfarande inte alla inom avtalad tid, vilket innebär en hel del extra arbete för vår kassör. Bättring! Bättring igen!!