PROTOKOLL

Årsmöte 2009-07-30

 

Skrea Åstorp                         PROTOKOLL

Vägförening                             Sammanträdesdatum

Org.nr. 84 90 00 -5918            2009-07-30

 

Ordinarie Årsmöte

 

Datum:     Torsdagen den 30 juli 2009

Tid:           Kl 18:00 – Kl 19.00

 

Plats:       Skrea Församlingshem, Skrea Backe (vid kyrkan)

 

§1 Årsmötets öppnande.

Ordföranden för Skrea Åstorp Vägförening, Jan Pettersson, förklarar årsmötet öppnat.

 

§2 Fastställande av dagordning.

Av misstag kom inte punkten om behov av val av två styrelseledamöter med på utsänd dagordning. Mandattiden för Jan Pettersson och Adam Segermalm har utgått, och behov av nyval av två styrelseledamöter finns därmed.

En nytillkommen fråga har uppkommit gällande registrering av ändrade andelstal och därmed medförande kostnad.

Beslut:

Föreslagen dagordning godkändes med nedanstående tillägg:

Frågan om val av två styrelseledamöter läggs till under punkt 12 b.

Frågan om registrering av ändrade andelstal och kostnad läggs till under punkt 13.

 

§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare.

Årsmötet föreslår sittande ordförande som mötesordförande. Årsmötet föreslår sittande sekreterare som mötessekreterare.

Beslut:

Till mötesordförande väljs Jan Pettersson.

Till mötessekreterare väljs Yvonne Kollberg.

 

§4  Val av 2 protokolljusterare som tillsammans med mötesordföranden skall

justera protokollet och fungera som rösträknare vb.

Årsmötet föreslår Adam Segermalm och Göran Wickström.

Beslut:

Till protokolljusterare tillsammans med mötesordföranden väljs Adam Segermalm och Göran Wickström.

 

§5 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.

Styrelseberättelsen för det gångna verksamhetsåret föredrogs av ordföranden.

Beslut:

Årsmötet godkänner styrelseberättelsen. Denna kommer att läggas ut på hemsidan i samband med att årsmötesprotokollet justerats och läggs ut på hemsidan.

 

§ 6 Fastställande av balans och resultaträkning.

Kassören föredrog balans- och resultaträkning.

Beslut:

Årsmötet godkänner balans- och resultaträkningen. Denna kommer att läggas ut på hemsidan i samband med att årsmötesprotokollet justerats och läggs ut på hemsidan.

 

§7 Revisorernas berättelse och yrkande betr. ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorn föredrog revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen konstaterar att föreningens medel och uppkomna kostnader redovisats på ett fullgott sätt och rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för detta arbetsår.

Beslut:

Årsmötet godkänner revisionsberättelsen . Denna kommer att läggas ut på hemsidan i samband med att årsmötesprotokollet justerats och läggs ut på hemsidan.

 

§8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet föreslår ansvarsfrihet för styrelsen i enlighet med revisorns förslag.

Beslut:

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfriheten för det gångna arbetsåret.

 

§9 Behandling av förslag från styrelsen.

 • Inkomna motioner eller förslag från medlemmar.

Det har inte inkommit några motioner inför Årsmötet. Däremot har det ställts en del frågor och förslag angående föreningens ansvar och ambitioner för skötseln av den allmänna platsmarken, dvs de grönområden som finns inom vårt område. Det har även inkommit ett par förslag på områden som skall röjas på årets Röjardag. Det har också inkommit frågor om Väghållningen och dess framtida planering, samt huruvida det finns planer på att sätta upp belysning i området. Alla är nöjda med den genomförda asfalteringen av Töstasvägen. Frågan är nu vad som skall hända med Långbergsvägen och Bröderna Jönssons väg. Problemet i nuläget är att båda dessa vägar har stora håligheter samt att det dammar betydligt när bilar kör på vägarna. Det har även framkommit önskemål om att få kallelser mm per post, och inte per mail.

Angående föreningens ansvar och ambitioner för skötseln av den allmänna platsmarken så föreslår styrelsen att:

 •  Lägga skötselansvaret avseende marken mellan väg och tomtgränser på respektive fastighetsägare. Detta område skall hållas fritt från växtlighet.
 • Lägga skötselansvaret avseende grönområdena närmast befintliga vägar på föreningens medlemmar. Dessa områden prioriteras och röjs på årligen återkommande ”Röjardagar” där föreningens medlemmar förväntas att deltaga.
 • Avseende skötsel av övrig allmän platsmark, sk grönområden, så finns i nuläget inte möjlighet att prioritera en gemensam röjning i dessa områden på våra ”Röjardagar”, även om det säkerligen finns ett eftersatt behov av detta. Föreningen har inte heller ekonomi att leja bort ett sådant arbete. Styrelsen betonar dock möjligheten att berörda fastighetsägare själva röjer i berörda områden, antingen på egen hand eller tillsammans med andra.  

OBS: Viktigt är dock att man frågar markägaren innan man t ex fäller några träd

eller gör några andra ändringar av betydelse.

Angående Väghållningen så föreslår styrelsen att:

 • Jan Pettersson får i uppdrag att införskaffa information om alternativ för mer långsiktigt underhåll av Långbergsvägen och Bröderna Jönssons väg. När Jan Pettersson fått begärd information sammankallar han styrelsen för genomgång och ställningstagande till vidare handläggning. Styrelsens målsättning är att ta fram en mer långsiktig verksamhetsplan för Väghållningen inom området, en plan som årligen uppdateras och presenteras på årsmötena. I nuläget har föreningen inga planer på att sätta upp belysning inom området.

Angående Röjardag så föreslår styrelsen att:

 • Redan idag fastställa dag för årets Röjningsarbete, så att denna dag kan meddelas på Årsmötet. Styrelsen beslutar också att inte ta ut någon avgift från de medlemmar som inte deltager. Frågan får dock följas upp inför nästa Årsmöte.
 • Styrelsen föreslår att årets Röjardag hålls lördagen den 15 augusti kl 10.00. (Vid ev regnväder denna dag, så satsar vi på söndagen 16 augusti kl 10.00 istället!)  

I år kommer vi inte att ta ut någon avgift för de medlemmar som inte deltager. Styrelsen hoppas därmed på en bred uppslutning!

Angående föreningens handlingar, stadgar, kallelser mm så föreslår styrelsen att:.

 • Ur föreningens Stadgar 2003-07-30,  §14, framkommer att skriftliga utskick kan ske via brev eller e-post. Detta är vedertagen praxis i samhället i övrigt. Samtliga originalhandlingar förvaras hos sekreterare eller kassör. På föreningens hemsida www.skreaastorp.se  finns alla aktuella handlingar tillgängliga för medlemmarna.
 • Styrelsen hänvisar till gällande stadgar. Av såväl miljö- och kostnadsskäl förordas utskick per e-post i första hand. De medlemmar som inte har en e-mailadress får kallelse till Årsmötet per brev. Avseende övriga handlingar hänvisas till vår hemsida. För de som inte har tillgång till dator i hemmet, hänvisas till biblioteket. Där kan man även få hjälp med utskrift av handling om så önskas.

Beslut:

Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

 

§10 Behandling av motioner från medlemmarna.

Utöver ovanstående frågor och synpunkter så har det inte inkommit några motioner från medlemmarna.

  

§11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan och uttaxering av årsavgifter.

Styrelsen håller på att ta fram en mer långsiktig plan för Väghållningen inom området. Angående föreningens långsiktiga plan för ansvar och ambitioner avseende skötseln av den allmänna platsmarken hänvisas till punkt 9 enligt ovan.

Beslut:

-      Avvakta styrelsens kommande förslag till långsiktig plan för Väghållning inom området.

-      Godkänna styrelsens förslag till skötselansvar avseende den allmänna platsmarken enligt punkt 9.

-      Oförändrad uttaxering av årsavgifter.

 

§12 Val skall utföras av:

                                            a)  Valberedning                                    2009 – 2011.

                                            b) Styrelseledamöter, 2 st                      2009 – 2011.

 

a) Ordföranden informerar om att det inte finns några inkomna förslag till valberedning. Det framkommer inga förslag under mötet. Det har inte funnits någon valberedning i föreningen under många års tid.

Beslut:

Årsmötet beslutar att det inte kan tillsättas någon valberedning då det inte finns någon medlem som är villig att åta sig detta uppdrag.

 

b) Årsmötet föreslår att Jan Pettersson och Adam Segermalm återväljs.

Beslut:

Årsmötet beslutar att återvälja Jan Pettersson och Adam Segermalm som styrelseledamöter under 2009-2011.

 

§13 Registrering av ändrade andelstal.

En nytillkommen fråga har uppkommit gällande registrering av ändrade andelstal och därmed medförande kostnad. Enligt utförd anläggningsförrättning, registrerad 2003-12-16 hos Lantmäteriet, så äger föreningens styrelse rätt att själv besluta om ändrade andelstal inom föreningen enligt reglerna i 24§ Anläggningslagen (AL). I enlighet med beslut på föregående styrelsemöte, 2009-07-26, skrev Yvonne Kollberg till Lantmäteriet angående registrering av de nya Andelstalen inom föreningen. Tidigare idag fick vi skriftligt besked från Lantmäteriet att en registrering av ändrade andelstal medför en kostnad, och att anmälan måste ske på en speciell blankett.

Beslut:

Årsmöte beslutar att föreningen skall stå för dessa kostnader.

 

§ 14 Övriga frågor av icke beslutande karaktär.

 • Närvarolista – tillika förteckning av aktuella Andelstal - presenteras.
 • Närvarolistan signeras av de närvarande medlemmarna.
 • Aktuella Andelstal skall inlämnas till Lantmäteriet.
 • Vi påminner igen om årets Röjardag lördagen den 15 augusti kl 10.00!

 

§15 Mötesordföranden avslutar dagordningspunkterna och meddelar var

Stämmoprotokollet kommer att vara tillgängligt.

Protokollet skall, enligt våra stadgar, vara justerat senast 2 veckor efter stämman.

Efter justering av protokollet läggs det ut på hemsidan.

 

§216 Ordföranden för Skrea Åstorp Vägförening avslutar Stämman.

Mötesordföranden tackar de närvarande för visat intresse och avslutar årsmötet.

  

Vid protokollet

  

……………………………………….

Yvonne Kollberg

sekreterare

  

Justerat:

 

………………………………           ……………………………           ……………………………

Jan Pettersson                          Adam Segermalm                Göran Wickström

Mötesordförande                       Justeringsman                       Justeringsman