Styrelsemötesprotokoll   

2009-07-30

 

SKREA ÅSTORP VÄGFÖRENING

Plats:        Skrea Församlingshem                  

Tid:           2009-07-30

Närvarande:

Adam Segermalm, Bengt-Göran Ingvarsson, Jan Pettersson, Yvonne Kollberg samt Margaretha Risberg.

 

Mötet öppnas

Ordförande Jan Pettersson förklarar mötet öppnat.

 

2§  Godkännande av kallelse till mötet och dagordning

Kallelsen till mötet godkänns. Föreslagen dagordning godkänns.

 

3§ Val av justerare.

Till justerare väljs Adam Segermalm och Bengt-Göran Ingvarsson.

 

4§ Föregående mötesprotokoll

Genomgång av föregående protokoll.

 

5§ Beslutspunkter

  • Konstituerande möte.

Styrelsen för kommande verksamhetsår skall konstitueras.

Beslut:

Jan Pettersson, ordförande

Bengt-Göran Ingvarsson, kassör

Yvonne Kollberg, sekreterare

Adam Segermalm, ledamot

Jan Wickström, ledamot

Margaretha Risberg, suppleant.

  

  • Fördelning av styrelsearvode.  

Fördelning av beslutat arvode 2500 kr per år, att fördelas inom styrelsen, diskuteras.

Beslut:

Beloppet fördelas jämnt mellan styrelsens ledamöter.

 

  • Ändring av Andelstal

Enligt utförd anläggningsförrättning, registrerad 2003-12-16 hos Lantmäteriet, så äger föreningens styrelse rätt att själv besluta om ändrade andelstal inom föreningen enligt reglerna i 24§ Anläggningslagen (AL).

I enlighet med beslut på föregående styrelsemöte, 2009-07-26, skrev Yvonne Kollberg till Lantmäteriet angående registrering av de nya Andelstalen inom föreningen. Tidigare idag fick vi skriftligt besked från Lantmäteriet att en registrering av ändrade andelstal medför en kostnad, och att anmälan måste ske på en speciell blankett. På dagens årsmöte beslutades att föreningen skall stå för dessa kostnader.

 

Beslut:

Styrelsen har vid kontakt med ägarna av Skrea 7:69, Jan och Eleonor Pettersson, konstaterat att de nu bor permanent på fastigheten, den används inte längre enbart som fritidsbostad. Enligt beslut vid anläggningsförrättning 2003-10-29, registrerat 2003-12-16,  (akt 1382-03/87) får styrelsen ändra andelstalet på det sätt som anges i förrättningsakten, aktbilaga BE. Av denna framgår att ändring skall ske till andelstalet 10, som enligt anläggningsbeslutet skall gälla för permanentbostadsfastigheter. Beslut: Andelstalet för utförande och drift för Skrea 7:69 höjs från 7 till 10.

 

Styrelsen har vid kontakt med ägarna av Skrea 7:75, Magnus Knutsson konstaterat att de nu inte längre bor permanent på fastigheten, utan använder den som fritidsbostad. Enligt beslut vid anläggningsförrättning 2003-10-29, registrerat 2003-12-16,  (akt 1382-03/87) får styrelsen ändra andelstalet på det sätt som anges i förrättningsakten, aktbilaga BE. Av denna framgår att ändring skall ske till andelstalet 7, som enligt anläggningsbeslutet skall gälla för fritidsbostadsfastigheter. Beslut: Andelstalet för utförande och drift för Skrea 7:75 sänks från 10 till 7.

  

Styrelsen har vid kontakt med ägarna av Skrea 7:77, Margaretha Karlsson och Anna Landqvist konstaterat att de nu inte längre bor permanent på fastigheten, utan använder den som fritidsbostad. Enligt beslut vid anläggningsförrättning 2003-10-29, registrerat 2003-12-16,  (akt 1382-03/87) får styrelsen ändra andelstalet på det sätt som anges i förrättningsakten, aktbilaga BE. Av denna framgår att ändring skall ske till andelstalet 7, som enligt anläggningsbeslutet skall gälla för fritidsbostadsfastigheter. Beslut: Andelstalet för utförande och drift för Skrea 7:75 sänks från 10 till 7.

 

Styrelsen har vid kontakt med ägarna av Skrea 7:95, Bert och Kate Yngstrand, konstaterat att de nu bebyggt den tidigare obebyggda fastigheten, och att de nu även bor där permanent. Enligt beslut vid anläggningsförrättning 2003-10-29, registrerat 2003-12-16,  (akt 1382-03/87) får styrelsen ändra andelstalet på det sätt som anges i förrättningsakten, aktbilaga BE. Av denna framgår att ändring skall ske till andelstalet 10, som enligt anläggningsbeslutet skall gälla för permanentbostadsfastigheter. Beslut: Andelstalet för utförande och drift för Skrea 7:95 höjs från 2 till 10.

 

Styrelsen har vid kontakt med ägarna av Skrea 7:99 Inger och Carl-Erik Emmoth, konstaterat att de nu inte längre bor permanent på fastigheten, utan använder den som fritidsbostad. Enligt beslut vid anläggningsförrättning 2003-10-29, registrerat 2003-12-16,  (akt 1382-03/87) får styrelsen ändra andelstalet på det sätt som anges i förrättningsakten, aktbilaga BE. Av denna framgår att ändring skall ske till andelstalet 7, som enligt anläggningsbeslutet skall gälla för fritidsbostadsfastigheter. Beslut: Andelstalet för utförande och drift för Skrea 7:75 sänks från 10 till 7.

 

Yvonne Kollberg får i uppdrag att skriftligen underrätta berörda fastighetsägare samt att fylla i aktuell blankett ”Anmälan om ändrat andelstal i gemensamhetsanläggning (24a § AL)”, ombesörja att den undertecknas av styrelsen och därefter sända in denna blankett tillsammans med bestyrkt protokoll med styrelsens beslut samt kopior på underrättelser till berörda fastighetsägare, till Lantmäteriet.

 

6§ Informationspunkter

Ingen ytterligare aktuell information finns.

7§ Övriga frågor

Inga ytterligare frågor finns.

8§ Nästa möte

När Jan Pettersson fått mer information om alternativ för mer långsiktigt underhåll av Långbergsvägen och Bröderna Jönssons väg, så sammankallar han styrelsen för genomgång och ställningstagande till vidare handläggning av denna fråga.

9§ Mötet avslutas

Ordförande Jan Pettersson förklarar mötet avslutat.

 
Vid protokollet

 

………………………………………………                              ………………………………………..

Yvonne Kollberg                                               Jan Pettersson

Sekreterare                                                    Mötesordförande

  

Justerat:

 

……………………………………………….                                 ………………………………………………..

Bengt-Göran Ingvarsson                                    Adam Segermalm.

 

Detta protokoll är distribuerat till styrelseledamöterna.