Styrelsemötesprotokoll          

 2009-07-26

SKREA ÅSTORP VÄGFÖRENING

 

Plats:        Långbergsvägen 13  Falkenberg                                       

Tid:           2009-07-26  kl  15.00 – 16.30

 

Närvarande:

Adam Segermalm, Bengt-Göran Ingvarsson, Jan Pettersson, Yvonne Kollberg, Jan Wickström samt Margaretha Risberg, suppleant.

1§ Mötet öppnas

Ordförande Jan Pettersson förklarar mötet öppnat.

2§ Godkännande av kallelse till mötet och dagordning

Kallelsen till mötet godkänns. Suppleant Margaretha Risberg önskar närvara på mötet. Enligt föreningens gällande stadgar skall suppleant kallas om ledamot är förhindrad att närvara. Samtliga ledamöter är närvarande. Enligt gällande stadgar har suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe rätt att närvara vid sammanträde, men har ej rösträtt. Mötet beslutar att suppleant Margaretha Risberg får deltaga i mötet, dock utan rösträtt i förekommande fall. Föreslagen dagordning godkänns.

3§ Val av justerare

Till justerare väljs Bengt-Göran Ingvarsson och Adam Segermalm.

4§ Föregående mötesprotokoll

Genomgång av föregående protokoll. Asfaltering av Töstasvägen är utförd.

 

5§ Beslutspunkter

  • Styrelseberättelse.

Utfärdat förslag till Styrelseberättelse gås igenom.

Beslut:

Förslaget godkändes och undertecknades av samtliga styrelseledamöter samt av styrelsesuppleanten.

  • Andelstal.

Genomgång av aktuella andelstal i föreningen. Pga ägarbyte bör ett flertal andelstal förändras.

Beslut:

Styrelsen uppdaterar Andelstalen. Yvonne Kollberg får i uppdrag att meddela Lantmäteriet aktuella Andelstal.  Aktuell lista läggs ut på hemsidan.

  • Inkomna motioner eller förslag från medlemmar.

Det har inte inkommit några motioner inför Årsmötet. Däremot har det ställts en del frågor och förslag angående föreningens ansvar och ambitioner för skötseln av den allmänna platsmarken, dvs de grönområden som finns inom vårt område. Det har även inkommit ett par förslag på områden som skall röjas på årets Röjardag. Det har också inkommit frågor om Väghållningen och dess framtida planering, samt huruvida det finns planer på att sätta upp belysning i området. Alla är nöjda med den genomförda asfalteringen av Töstasvägen. Frågan är nu vad som skall hända med Långbergsvägen och Bröderna Jönssons väg. Problemet i nuläget är att båda dessa vägar har stora håligheter samt att det dammar betydligt när bilar kör på vägarna. Det har även framkommit önskemål om att få kallelser mm per brev, och inte per mail.

Beslut:

Angående föreningens ansvar och ambitioner för skötseln av den allmänna platsmarken så beslutar styrelsen att:

-       Lägga skötselansvaret avseende marken mellan väg och tomtgränser på respektive fastighetsägare. Som huvudregel skall detta område hållas fritt från växtlighet.

-      Lägga skötselansvaret avseende grönområdena närmast befintliga vägar på föreningens medlemmar. Dessa områden prioriteras och röjs på årligen återkommande ”Röjardagar” där föreningens medlemmar förväntas att deltaga.

-      Avseende skötsel av övrig allmän platsmark, sk grönområden, så finns i nuläget inte möjlighet att prioritera en gemensam röjning i dessa områden på våra ”Röjardagar”, även om det säkerligen finns ett eftersatt behov av detta. Föreningen har inte heller ekonomi att leja bort ett sådant arbete. Styrelsen betonar dock möjligheten att berörda fastighetsägare själva röjer i berörda områden, antingen på egen hand eller tillsammans med andra.

OBS: Viktigt är dock att man frågar markägaren innan man

t ex fäller några träd eller gör några andra ändringar av betydelse.

 

Angående Väghållningen så beslutar styrelsen att:

-       Jan Pettersson får i uppdrag att införskaffa information om alternativ för mer långsiktigt underhåll av Långbergsvägen och Bröderna Jönssons väg. När Jan Pettersson fått begärd information sammankallar han styrelsen för genomgång och ställningstagande till vidare handläggning. Styrelsens målsättning är att ta fram en mer långsiktig verksamhetsplan för Väghållningen inom området, en plan som årligen uppdateras och presenteras på årsmötena. I nuläget har föreningen inga planer på att sätta upp belysning inom området.

Angående Röjardag så beslutar styrelsen att:

-      Redan idag fastställa dag för årets Röjningsarbete, så att denna dag kan meddelas på Årsmötet. Styrelsen beslutar också att inte ta ut någon avgift från de medlemmar som inte deltager. Frågan får dock följas upp inför nästa Årsmöte.

-      Styrelsen beslutar att årets Röjardag hålls lördagen den 15 augusti kl 10.00. (Vid ev regnväder denna dag, så satsar vi på söndagen 16 augusti kl 10.00 istället!) I år kommer vi inte att ta ut någon avgift för de medlemmar som inte deltager. Styrelsen hoppas därmed på en bred uppslutning!

Angående föreningens handlingar, stadgar, kallelser mm så beslutar styrelsen att:.

-      Ur föreningens Stadgar 2003-07-30,  §14, framkommer att skriftliga utskick kan ske via brev eller e-post. Detta är vedertagen praxis i samhället i övrigt. Samtliga originalhandlingar förvaras hos sekreterare eller kassör. På föreningens hemsida www.skreaastorp.se  finns alla aktuella handlingar tillgängliga för medlemmarna.

-      Styrelsen hänvisar till gällande stadgar. Av såväl miljö- och kostnadsskäl förordas utskick per e-post i första hand. De medlemmar som inte har en e-mailadress får kallelse till Årsmötet per brev. Avseende övriga handlingar hänvisas till vår hemsida. För de som inte har tillgång till dator i hemmet, hänvisas till biblioteket. Där kan man även få hjälp med utskrift av handling om så önskas.

 

6§ Informationspunkter

  • Mindre korrigering görs avseende Årsmötets dagordning. Under punkt 12 står att val skall utföras av a) Valberedning för 2009-2011. (Någon valberedning har inte funnits under många år). Det framkommer dock att även 2 styrelseledamöter skall väljas. Detta har varit något otydligt formulerat i tidigare anteckningar, varför denna punkt      missats i den ursprungliga dagordningen. Årsmötets dagordning kommer att kompletteras med denna punkt, dvs det sker ett tillägg på Årsmötets Dagordning, punkt 12b) Val av 2 styrelseledamöter för år 2009 – 2011.

7§ Övriga frågor

Fördelning av beslutat arvode 2500 kr per år, att fördelas inom styrelsen, diskuteras. Inget beslut fattades dock under mötet. Frågan tas upp ånyo vid styrelsens sammankomst efter Årsmötet.

8§ Nästa möte

Styrelsen träffas för ett konstituerande möte direkt efter avslutat Årsmöte 2009-07-30.

9§ Mötet avslutas

Ordförande Jan Pettersson förklarar mötet avslutat.
                

 

Vid protokollet           

 

 

Yvonne Kollberg                                              Jan Pettersson

Sekreterare                                                   Mötesordförande

 

Justerat:

 

 

Bengt-Göran Ingvarsson                                                   Adam Segermalm.

 

 

 

Detta protokoll är distribuerat till styrelseledamöterna.