Originaldokument

Originaldokument avseende Dokumentation finns förvarade hos aktuell sekreterare.

I nuläget finns dessa dokument i två pärmar.

 

Originaldokument avseende Bokföring och Ekonomi finns förvarade hos akktuell kassör.

I nuläget finns dessa dokument i en pärm.

 

Originaldokument avseende Revision finns förvarade hos aktuell revisor.

I nuläget finns dessa dokument i en pärm.

 

Detta gäller, är hämtat ur Lantmäteriets Fastighetsbildningsrätt: "Styrelsen är skyldig att på föreningsstämma lämna de upplysningar om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara av betydelse för medlemmarna (50§ SFL). Över beslut som fattas på föreningsstämma skall genom styrelsens försorg föras protokoll, vilket skall hållas tillgängligt för medlemmar senast vå veckor efter stämman (50§ 2 st. SFL)"  

 

Publicering på Webben uppfyller Lagens krav.

 

Kallelser till Årsmöte - med Dagordning - är det enda dokument som skickas ut till samtliga medlemmar per automatik. De medlemmar som anmält sin mailadress får denna kallelse per mail, övriga per post.

 

Om någon medlem önskar kopia på Protokoll eller annat, finns dessa tillgängliga på Webben för utskrift. Det finns även möjlighet att beställa kopior till självkostnadspris via sekreteraren.