PROTOKOLL

 

 

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN

HALLANDS LÄN

 

                                                                                            Aktbilaga PR

                                                                                     

Protokoll

2003-10-29           

                             

Ärendenummer

N 0142

 

Förrättningslantmätare

Ulrika Ekebjär

Ärende                   Anläggningsförrättning berörande Skrea Åstorp

                              vägförening, Skrea ga:7.

                             

                              Falkenbergs kommun                    Hallands län

 

Sammanfattning           I detta protokoll redovisas beslut om:

  • Ändring av anläggningsbeslut.
  • Ändring av andelstal.
  • Rätt för samfällighetsföreningens styrelse att under vissa förutsättningar själv besluta om ändring av andelstal (tillägg till anläggningsbeslut).

Handläggning               På lantmäterimyndighetens kontor i Halmstad utan

                                   sammanträde.

 

Sökande och                Se aktbilagorna A1, A2 och B.

sakägare

 

Delgivning                   Delgivning av handlingar, avslutningsbeslut mm har skett

                                   genom samfällighetsföreningens styrelse.

 

Hänvisningar till           AL             Anläggningslagen (1973:1149)

författningar mm         FBL            Fastighetsbildningalagen (1970:988)

 

Yrkanden                     Se ansökan, aktbilaga A1 och A2 samt överenskommelser

                                   aktbilagorna C.

 

Redogörelse                 Förrättningen har som en följd av lagändringen 1998-01-

                                   01 huvudsakligen varit inriktad på att ändra andelstalen,

men har också genom kompletterande yrkanden kommit

                 att avse upplåtelse av viss allmän platsmark samt ändring

                 av innehållet i gemensamhetsanläggningen Skrea ga:7.

                 Överenskommelser ligger till grund för ändringarna.

 

Anläggningsbeslut        Skäl:

                                   Ett klart behov av ny förrättning har framkommit.

                                   Prövning får därefter ske vid ny förrättning (35 § AL).

                                  

                                   Något hinder mot att inrätta gemensamhetsanläggningen

                                   föreligger inte enligt 5-12 §§ AL.

 

                                   Styrelsen för samfällighetsföreningen kan ges rätt att

                                   under givna förutsättningar själv få besluta om ändring

                                   av en fastighets andelstal (24 § AL). Ägarna av de

                                   fastigheter som skall delta i anläggningen finner att

                                   föreningen bör ges denna möjlighet.

 

                                   Beslut:

Anläggningsbeslut 1989-02-16, akt 1382-89/16, rörande

Skrea ga:7, skall ändras enligt karta och beskrivning,

aktbilaga KA och BE.

 

Beslut om andelstal      Skäl:

                                   Kostnaderna för att utföra en gemensamhetsanläggning

                                   skall fördelas efter vad som är skäligt med hänsyn

                                   främst till den nytta fastigheten har av anläggningen (15

                                   § första stycket AL).

 

                                   Varje fastighets nytta av anläggningen bedöms motsvara

                                   dess beräknade användning av anläggningen. Andelstalen

                                   för utförande respektive drift kan därför anges i en

                                   gemensam andelstalsserie.

 

                                   Sakägarna har överenskommit om andelstal med mera, se

 överenskommelse, aktbilaga C.

 

Upplysning: Andelstal för utförande behövs även om anläggningen är

befintlig, eftersom sådana andelstal också anger fastigheternas

ägande av anläggningen. Detta kan ha betydelse vid omröstning på

 stämma. Likaså kan ersättning grundad på utförandeandelstalet bli aktuell när en fastighet inträder i anläggningen eller utträder ur den eller får sitt andelstal ändrat eller när anläggningen avvecklas.

 

Beslut:

Kostnader för utförande och drift av anläggningen skall fördelas mellan deltagande fastigheter efter andelstal enligt andelstalslängd, aktbilaga AN.

 

Tillträde                 Skäl:

                     Annat yrkande än att tillträde ska få ske enligt

                              huvudregeln i 26 § AL finns inte.

 

                              Beslut:

                              Tillträde skall ske så snart anläggningsbeslutet vunnit

                              laga kraft för de vägar och allmän platsmark som

                              tillkommer vid förrättningen.

 

Ersättningsbeslut   Skäl:

                     Något yrkande på ersättning framställs inte beträffande

                              de utrymmen som upplåtes för vägar och övriga allmänna

                              platser (grönområden) och som enligt byggnadsplanen ej

                              berörs av 113 § förordnande (innebär att mark skall

                              upplåtas utan ersättning).

 

                              Anläggningens omprövande är utan betydelse för

                              fordringshavare och rättsägare.

 

                              Beslut:

                     Ingen ersättning skall lämnas.

 

Förvaltning             Gemensamhetsanläggningen förvaltas redan av en väl

                              fungerande samfällighetsförening, Skrea Åstorp

                              vägförening.

 

Beslut om fördel-    Beslut:

ning av förrätt-      Förrättningskostnaderna skall fördelas enligt följande:

ningskostnader       Falkenbergs kommun skall betala 8000 kronor.

                              Resterande kostnader skall med lika andel fördelas

                              mellan samtliga deltagande fastigheter i Skrea ga:7.

Aktmottagare         Skrea Åstorp vägförening, c/0 Jan Paulson, Töstas gård

                              Åstorp, 311 72 FALKENBERG.

 

Avslutningsbeslut   Beslut:

                     Förrättningen avslutas.

 

Överklagande          Den som är missnöjd med lantmäterimyndighetens beslut

                              eller åtgärder kan överklaga dessa genom att en skrivelse

                              lämnas eller skickas till:

 

Lantmäterimyndigheten Hallands län

Kyrkogatan 13

302 42  HALMSTAD

 

Fastighetsdomstolen behandlar sedan överklagandet.

 

Skrivelsen måste ha kommit in till lantmäterimyndigheten

inom fyra veckor från avslutningsdagen, dvs senast den

26 november 2003. Kommer skrivelsen in för sent kan

överklagandet inte behandlas.

 

Ange att Ni överklagar och vilket beslut eller vilken

åtgärd Ni överklagar. Anteckna förrättningens

ärendenummer N0142 och redogör för vad Ni anser skall

ändras och varför.

 

 

Vid protokollet

 

Ulrika Ekebjär