STYRELSEBERÄTTELSE

VERKSAMHETSÅRET 2007-2008

 

SKREA ÅSTORP VÄGFÖRENING

Org. Nr. 84 9000 – 5918

 

STYRELSEBERÄTTELSE

För verksamhetsåret 2007-2008

Styrelsen för Skrea Åstorp Vägförening får härigenom avgiva berättelse över verksamhet för ovanstående verksamhetsår.

Årsmöte avhölls den 30 juli 2007, vilket var det 19:e årsmötet.

Styrelsearbetet har fungerat mindre bra under året pga. avsaknad av ordförande och sekreterare.

En röjardag genomfördes den 1 september med god uppslutning och bra resultat.

Snöröjningen har gjorts vid ett tillfälle under året.

Föreningen är ansluten till Riksförbundet för Enskilda Vägar.

Någon allmän självdeklaration har ej inlämnats och skatt har ej påförts föreningen.

Falkenberg i juli 2008

Styrelsen

 

----------------------         -----------------------                 ------------------------

Jan Pettersson                Bengt-Göran Ingvarsson        Börje Björkqvist

 

----------------------         -----------------------                 ------------------------

Jan Wickström              Adam Segermalm                   Margareta Risberg