REVISIONSBERÄTTELSE

RÄKENSKAPSÅRET 2007-2008 

 

Revisionsberättelse för Skrea- Åstorps vägförening

  

Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2007-05-01 – 2008-04-30. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Med anledning av granskningen tillstryker vi att;

Resultaträkningen och balansräkningen fastställes

Resultatet disponeras enligt styrelsens förslag

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar

 

Falkenberg den 26/7 2008

Ingrid Karlsson