PROTOKOLL

Årsmöte 2008-07-30

 

PROTOKOLL FÖR SKREA ÅSTORP VÄGFÖRENING

Organisations nr: 84 90 00-5918

Sammanträdesdatum: 2008-07-30

Sammanträdets art: Ordinarie årsmöte

Sammanträdets plats: Skrea församling

 

Närvarande:

Enligt bilagd närvarolista. De närvarande representerande 11 av föreningens 33 idag ingående fastigheter.

§1. Öppnande:

Jan Pettersson hälsade de närvarande välkomna och förklarade härmed det 19:e årsmötet öppnat.

§2. Godkännande av dagordning:

Föreslagen dagordning godkändes. Årsmötet befanns vara behörigen utlyst.

§3. Val av ordförande under årsmötet:

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Jan Paulsson.

§4. Val av två justeringsmän samt en sekreterare för mötet:

Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Adam Segermalm och Jan Pettersson. Till sekreterare för mötet valdes B-G Ingvarssson.

§5. Styrelseberättelse för det gångna verksamhetsåret:

Styrelseberättelsen för det gångna verksamhetsåret föredrogs av ordföranden och godkändes av årsmötet. Kopia på styrelseberättelsen kommer att bifogas till utskick av årsmötesprotokoll.

§6. Genomgång av årsredovisning:

Kassören föredrog resultat- och balansräkningen.

Kopia på resultat- och balansräkningen kommer att bifogas till utskick av årsmötesprotokoll. Redovisningen godkändes av årsmötet.

§7. Redovisningsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Redovisningsberättelsen upplästes. Redovisningsberättelsen konstaterade att förenings medel och uppkomna kostnader redovisats på ett fullgott sätt och rekommenderade att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för detta arbetsår. Den av revisorn rekommenderade ansvarsfriheten för styrelsen beviljades av årsmötet.

§8. Styrelsens förslag till uttaxering av årsavgift:

För att ytterligare stärka förenings ekonomi inför de reparationer av vägar som måste göras föreslog styrelsen att en avgift på 2000 kronor per helårsfastighet, 1400 kronor per delårsfastighet och 400 kronor per obebyggd tomt ska utdebiteras. Årsmötet godkände förslaget.

§9. Beslut om arvode till nästkommande års styrelse och revisorer:

Årsmötet beslöt i enlighet förslag från Jan Paulsson att 2500 kronor i arvode ska utbetalas till styrelsen att fördela inom sig. Faktiska kostnader/utlägg betalas av föreningen.

§10. Inkomna motioner och ärenden:

Från Yvonne Kollberg hade inkommit en skrivelse med förslag och frågor. Skrivelsen diskuterades av mötesdeltagarna och styrelsen svarade på de frågor som man kunde ge svar på.

§11. Val av styrelsemedlemmar:

Val utfördes enligt följande;

Paragraf

Styrelsepost

Valperiod

Namn

§ 11a

Ordförande

2008-2009

Jan Pettersson

§ 11b

Styrelseledamot (3st)

2008-2009

Jan Wickström Yvonne Kollberg   B-G Ingvarsson    

§ 11c

Styrelsesuppleant

2008-2010

Margareta Risberg

§ 11d

Revisor

2008-2010

Ulla Samuelsson

§ 11e

Valberedning

2008-2009

Vakant

 

§12. Protokolljustering samt beslut om senaste datum för utskick:

Distribution av justerat protokoll ska ske inom 2 månader från årsmötet.

§13. Övriga frågor:

Ingen övrig fråga fanns. Mötesordföranden och styrelsen tackade de närvarande för visat intresse och avslutade årsmötet.

Vid protokollet

B-G Ingvarsson

Justerat:

              _______________       _______________       ______________

              Mötesordf.                   Jan Pettersson               Adam Segermalm

                                                   Justeringsman               Justeringsman

Bilagor:

1 Styrelseberättelse

2 Revisionsberättelse

3 Resultat- och balansräkning

4 Närvarolista (bilaga enbart till orginalprotokollet)