Skrea Åstorp Vägförening

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN

HALLANDS LÄN 

 

STADGAR

Sammanträdesdatum         2003-07-30

 

Sammanträdesledare         ?????

 

Ärende                                Stadgar för Skrea-Åstorp vägfärening, enligt lagen (1973:1150) om

                                      Förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om

förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa

                                      stadgar.

                                      Falkenbergs kommun. Hallands län.

§1

Firma                                  Föreningens firma är Skrea-Åstorp vägförening.

 

§2

Samfälligheter                    Föreningen förvaltar ????

 

§3

Grunderna för                    Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid

förvaltningen                      bildandet bestämts om dess ändamål.

 

§4

Medlem                              Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under §2.

 

§5

Styrelse                               För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Falkenbergs

Säte, sammanställning                   kommun. Styrelsen skall bestå av minst 5 ordinarie ledamöter och minst 1 suppleant.

 

§6

Styrelse                               Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.

Val                                                     Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant 2 år.

                                            Avgående ledamöter kan återväljas.

                                            Mandattid skall vara förskjuten ett år för minst en av ledamöterna. Första gången val äger rum skall 3 + 1 ledamöterna väljas på ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

 

§7

Styrelse                               Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst

Kallelse till sammanträde,             15 dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om

Föredragningslista                         förekommande ärenden.

Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

 

§8

Styrelsen                             Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och beslutförhet, protokoll                             minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder

härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om

samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

 

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta

röstande förenar sig.

 

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

 

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

 

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

 

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

 

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

 

§9

Styrelse                         Styrelsen skall:

Förvaltning

1               förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,

2               föra redovisning över föreningens räkenskaper,

3               föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare

4               årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,

5               om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,

6               i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

 

§10

Revision                        För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på

                                      Ordinarie föreningsstämma utse 1 revisor och 1 suppleant.

 

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre

veckor före ordinarie stämma.

 

§11         

Räkenskapsperiod        Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1:a april till 31:a

                                      mars.

 

§12

Underhålls och             Styrelsen beslutar om en ev. årlig avsättning till förnyelsefond.

Förnyelsefond

 

§13

Föreningsstämma         Ordinarie stämma skall årligen hållas under juli/augusti månad på

                                      tid och plats som styrelsen bestämmer.

                                     

                                      Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses

gäller 47 § 3 stycket lagen om förvaltning av samfälligheter.

 

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda

medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del

av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras,

vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Vid

ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och

revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt

utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under

samma tid.

 

§14

Kallelse till stämma      Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske skriftligt.

 

                                      Kallelse skall ske senast 2veckor före sammanträdet.

 

                                      I kallelsen skall anges tid och plats för stämman samt vilka

                                      ärenden som skall förekomma på stämman.

 

Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till lagfaren ägares uppgivna permanenta adress genom skriftligt utskick (brev alt. e-post).

 

§15                                     

Motioner                            Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens

                                            Verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma,

 skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka före utlyst möte.

 

§16

Dagordning vid                   Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

stämma        

1            val av ordförande för stämman

2            val av sekreterare för stämman

3            val av två justeringsmän

4            styrelsens och revisorernas berättelser

5            ansvarsfrihet för styrelsen

6            framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

7            ersättning till styrelsen och revisorerna

8            styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

9            val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

10        val av revisorer och suppleanter

11        fråga om valberedning

12        övriga frågor

13        tidpunkt för utskick av stämmoprotokollet.

 

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1,2,3 6, 13.

 

§17

Disposition av               I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott

avkastning                    skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

 

§18

Stämmobeslut              Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

 

                                      Medlem kan företrädas av befullmäktigat ombud.

 

Ifråga om omröstning mm gäller 48,49,51 och 52 § lagen om

förvaltning av samfälligheter.

 

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de

omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har

betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

 

§19

Flera verksam-                   Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar

hetsgrenar                          gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

                                           

                                            Vid tillämpning av andelsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för samfälligheten  utgör???

 

§20

Protokollsjustering,            Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman

tillgänglighållande             och därefter sändas till medlem enligt §16 punkt 13.

 

                                            Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.

 

 

 

 

                                            _________________________

                                            Sammanträdesledare