FASTIGHETSUTBILDNINGEN          UTLÅTANDE        1(2)              Aktbil AB

Varbergs lantmäteridistrikt                     1986-01-29              Dnr   N2    161    844

 

Ärende 

Utlåtande angivet vid förrättning enligt 3 kap lagen om enskilda vägar avseende Skrea 7:2 m fl. fastigheter, Skrea socken, Falkenbergs kommun av Hallands län.

Verksamhetsområde medlemskap mm

Förhållandena inom området är sådana att den enskilda väghållningen skall ombesörjas av en vägförening, Skrea Åstorp vägförening.

Fastigheter som helt eller till någon del är belägna inom det område som på den till ärendet hörande kartan avgränsats med grov heldragen linje ingår som medlemmar i vägföreningen.

Vägnät, väghållning

Förenings väghållning skall omfatta de vägar som på den till ärendet hörande kartan angivits med tät snedsträckning. Dessa vägar skall vara föreningens och övertas till väghållning så snart utlåtandet vunnit laga kraft. Vägarna skall hållas farbara för motorfordon oberoende av årstid och av väderlek.

Utrymme för vägar framgår av byggnadsplanerna.

Med väg jämställes annan allmän plats i byggnadsplanen. Föreningens underhåll skall avse de områden som på kartan angivits med gles snedsträckning. Områdena skall av föreningen hållas i vårdat skick som naturmark.

Förteckningen över föreningens vägar med angivande av den mark som tas i anspråk bilägges förrättningshandlingarna.

Delaktighet och kostnadsfördelning

Fastigheter, som enligt ovan är medlemmar i föreningen, skall bidra till föreningens kostnader i förhållande till de för fastigheterna senast fastställda taxeringsvärden.

Förteckning över fastigheterna med angivande av andelstal och ägarnas namn bilägges förrättningshandlingarna.

Rättighetsupplåtelser mm

Grind eller led får inte upprättas över föreningens vägar.

Föreningen äger rätt att kvista och röja invid vägarna växande buskar och träd som är till men för trafiksäkerheten. Träd av större prydnadsvärde eller träd och buskar på tomt eller i trädgård får inte borthuggas utan synnerliga skäl därtill finns. Innan rättigheten utövas skall berörd fastighetsägare underrättas minst en vecka före åtgärden.

Förrättningskostnad

Kostnaderna för förrättningen betalas av vägföreningen. De fördelas efter de för väghållningen i övrigt gällande grunderna.

Underställning

Anledning att underställa utlåtandet länsstyrelsens prövning förekommer ej.

Besvärshänvisning

Sakägare och byggnadsnämnden i Falkenbergs kommun äger att i händelse av missnöje med detta utlåtande föra talan hos länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad, genom besvär, som skall ha kommit in till länsstyrelsen inom trettio dagar från det utlåtandet utställes eller senast 27 februari 1986.

I tjänsten:

 

-----------------------------

Rolf Ellenfors

Förrättningslantmätare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varbergs lantmäteridistrikt                     1986-01-29                     N2   161   844

Ärende

Förrättning enligt 3 kap lagen om enskilda vägar avseende Skrea 7:2 m fl. fastigheter.

Registerområde

Skrea socken

Kommun

Falkenberg

Län

Halland

Förrättningslantmätare

Namn

Rolf Ellenfors

Handläggningsställe

Stadshuset i Falkenberg

Protokollförare

Namn

Densamme

Handläggning utan sammanträde

Handläggning med sammanträde ×

 

Sakägare;yrkande;fastighetsbildnings-beslut; skäl

Redovisning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vägförening/Gemensam-hetsanläggning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utlåtande

 

Föreningsbildning

 

Avslutning

 

 

 

 

 

 

 

Aktmottagare

Namn mm.

 

Se delgivningsförteckning, aktbilaga B.

 

 

 

Förrättningsmannen redogjorde för vad som förevarit sedan utlåtandet lämnades 1982-07-27 att bilda vägförening för Skrea-Åstorp. Bl.a. Konstaterades det att länsstyrelsen undanröjt utlåtandet och återförvisat ärendet bl.a. på grund av att man tidigare frångått den allmänna regeln att taxeringsvärdena skall ligga till grund för kostnadsfördelning.

 

Vid sammankomst 1984-09-05 med Lennart Knutsson, Bertil Bredberg, Jan Pålsson och Stig Johansson har frågeställningarna diskuterats och bl.a. ansåg man att det vore en fördel att området ingick i en vägförening med intilliggande områden.

 

Vid sammanträdet 1984-12-04 med fastighetsägarna inom Ringsegårds och Tallbackens vägområden behandlades frågan och där fann man att det lämpligaste är att bilda en vägförening för respektive område.

 

 

Med anledning av att vissa av de i besvären framförda erinringarna var av innebörden att det är rättvisare med en gemensamhetsanläggning än vägförening redovisades vad de olika alternativen innebär.

 

De närvarande vid mötet var eniga om att vägförening var lämpligast. Som skäl framfördes bl.a. att om Tallbackens och Ringsegårds vägförening slås samman så är det enklast om Skrea-Åstorp även är vägförening. Andelstalen kan lättare ändras vid en vägförening när dels fastigheterna bebyggs, dels upprustas och omändras från fritids- till permanenthus med ändring av taxeringsvärdena. Dessutom konstaterades det att de belopp som kan bli aktuella att utdebitera blir så låga att det spelar inte så stor roll om kostnadsfördelningen sker efter taxeringsvärdena eller efter väglängd.

 

Bengt Johansson från kommunens vägutskott förklarar att dels utgår det 90 % av kostnaderna för vinterväghållningen och sedan får de i kommunen mantalsskrivna fastighetsägarna bidrag till den övriga väghållningen.

 

Enighet föreslår även om att fastigheterna Skrea 7:80  - 7.82 ej bör ingå i vägföreningsområdet. Förrättningsmannen fann att de inte behöver ingå då de dels ej ingår i byggnadsplanen över området, dels ej använder vägarna.

 

 

 

Då enighet råder hur vägföreningen skall se ut lämnades utlåtande enligt aktbilaga AB.

 

 

Närvarnade sakägare var eniga att antaga de stadgar som tidigare antagits och utse samma styrelse, aktbilaga E och F.

 

 

Då utlåtande, aktbilaga AB, framlagts vid sammanträdet och kommer att utsändas till övriga markägare förklaras förrättningen avslutad.

 

Vid protokollet

 

-----------------------------

Rolf Ellenfors

Protokollet uppsatt 1986-01-29

 

-----------------------------

Förrättningslantmätare

 

 

Lennart Knutsson, Töstasvägen 7, 311 00 Falkenberg, och Falkenbergs kommun, Box 105, 311 01 Falkenberg.

         

 

 

 

FASTIGHETSMYNDIGHETEN                  FÖRTECKNING                                     Aktbil D Varbergs lantmäteridistrikt                            1986-01-29                      Dnr   N2     161   844

 

Förteckning över vägar som skall vara Skrea-Åstorps vägförenings vägar.

 

Töstasvägen

Vägsträckan 1-2-3-4. Längd cirka 510 meter. Tar i anspråk mark på Skrea 7:2.

 

Långbergsvägen

Vägsträckan 2-5. Längd cirka 320 meter. Tar i anspråk mark på Skrea 7:2. Anlagd som grusväg. Skall vara föreningens väg med nuvarande sträckning, standard och bredd.

 

Bröderna Jönssons väg

Vägsträckan 3-5-6. Längd cirka 130 meter. Tar i anspråk mark på Skrea 7:2. Anlagd som grusväg. Skall vara föreningens väg med nuvarande sträckning, standard och bredd.

 

Vägsträcka 7-8

Längd cirka 30 meter. Tar i anspråk mark på Skrea 7:2.

Till vägföreningens vägar har också hänförts allmän platsmark i enlighet med den till förrättningen hörande kartan. Dessa områden tar i anspråk mark tillhörande Skrea 7:2. Områdena har på kartan markerats med gles snedsträckning. Områdena skall av föreningen hållas i vårdat skick som naturmark.

I tjänsten

 

--------------------------------

Rolf Ellenfors

Förrättningslantmätare