Trivselregler

Gemensamma områden - Allmän platsmark

 Den allmänna platsmarken i vårt område är markerad som mörkgrå och skuggad på vår karta över området. Denna mark är gemensam och sköts av vår förening i enlighet med våra Stadgar.  Detta innebär att vägen skall hållas farbar för trafik med motorfordon året om, dvs barmarksunderhåll och vinterväghållning. Vägen skall underhållas på sådant sätt att erforderliga transporter kan genomföras rationellt och att trafiksäkerheten inte äventyras.

 

Markområden mellan tomt och gata 

Som huvudregel skall detta område hållas fritt från växtlighet. Det åligger varje fastighetsägare att sköta detta själv. Tänk på att din häck eller andra växter inte får  växa ut över din tomtgräns på något håll. För att säkerställa sig om detta, bör man planera sina planteringar väl, se gällande regler för vår kommun. För gamla planteringar gäller det att se över dem och i förekommande fall rätta till ev. felaktigheter. För gemensamma häckar och andra planteringar, dvs de som är planterade mitt i tomtgränsen, gäller att finna lämpliga överenskommelser för skötsel.

 

Markområden närmast befintliga vägar

Annan allmän platsmark, dvs de grönområden som föreningen förvaltar, skall skötas och hållas i sådan ordning att områdena uppvisar en god boendemiljö.

För att upprätthålla en God boendemiljö har vi som målsättning att samlas för en "Röjardag" per år. Denna dag röjer vi i första hand de grönområden som ligger närmast befintliga vägar i området.

Vi förutsätter att minst en medlem deltager från varje fastighet på "Röjardagarna".

 Markområden - övriga områden

Annan allmän platsmark, dvs de grönområden som föreningen förvaltar, skall skötas och hållas i sådan ordning att områdena uppvisar en god boendemiljö.

Skötseln av övriga grönområden inom området kan i nuläget inte prioriteras på våra gemensamma "Röjardagar". Vi betonar dock möjligheten att berörda fastighetsägare själva röjer i dessa områden, antingen på egen hand eller tillsammans med andra. OBS: Det är dock viktigt att man frågar markägaren innan man t ex fäller träd eller gör några andra ändringar av betydelse.