Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll                          2008-11-02

SKREA ÅSTORP VÄGFÖRENING 

 

Plats:            Långbergsvägen 13 Falkenberg                                                            

Tid:               2008-11-02

 Närvarande: Adam Segermalm, Bengt-Göran Ingvarsson, Jan Pettersson, Yvonne Kollberg, Jan Wickström per telefon och mail. 

        1§ Mötet öppnas

Ordförande Jan Pettersson förklarar mötet öppnat.

2§ Godkännande av kallelse till mötet och dagordning

Kallelsen till mötet godkänns. Föreslagen dagordning godkänns.

3§ Val av justerare

Till justerare väljs Bengt-Göran Ingvarsson och Adam Segermalm.

 

        4§  Föregående mötesprotokoll

Inget aktuellt protokoll finns tillgängligt.

 

        5§ Beslutspunkter

  • Väghållning.

Offert inkommen till styrelsen, c/o Jan Pettersson, från Skanska Sverige AB Region Asfalt och Betong Väst Beläggning Halland,  av handläggare Börje Andersson.Offerten  daterad: 2008-10-01.Referensnr: 71181.Kopia på offerten bifogas till ovan daterade styrelseprotokoll. 1.      Nedre delen : Iläggning asfaltmassa i håligheter 2 ton a 2000:-/ton samt toppbeläggning med 80 ABT 140m a 91:- till ett  tot pris  16740:-2.      Mittdelen: Iläggning asfaltsmassa i håligheter 2 ton a 2000:-/ ton samt toppbeläggning med ABT 80 170m a 91:-/m till ett tot pris  19470:-3.     Hela delen : Iläggning håligheter 4 ton a 2000:- samt toppbeläggning med 80 ABT 1530 m a 77:-/m till ett tot pris 125800:-Lagstadgad mervärdesskatt  med 25% tillkommer på ovan angivna priser.   

Beslut: Styrelsen beslutar att anta alternativ nr 3. Hela delen skall åtgärdas. Beslutad Åtgärd finansieras med att föreningen tar upp ett Banklån på den del som vi ej har ekonomisk täckning för. Lånet måste även täcka beräknade löpande ränteutgifter under kommande år. Beräknad lånetid ca ett år.

·        Rätt att teckna Vägföreningens namn. Protokoll skall skrivas där styrelsen befullmäktigar två ordinarie styrelseledamöter att tillsammans teckna Vägföreningens namn för att kunna ta upp lån i bank.

Beslut: Styrelsen beslutar att Bengt-Göran Ingvarsson och Jan Pettersson tillsammans tecknar Vägföreningens namn för detta uppdrag.

6§  Informationspunkter

  • Sedan årsmötet 2008-07-30 har styrelsen haft ett flertal korta underhandsmöten, telefon- och mailkontakter för att lösa frågan med Väghållningen.
  • Grus är lagt över hålorna på Bröderna Jönssons väg och Långbergsvägen enligt tidigare beslut. Kostnaden för denna åtgärd har ännu ej fakturerats oss.
  • Via en skrivelse till Falkenbergs Kommun har vi sökt ekonomiskt bidrag för asfalteringen av Töstasvägen. De har inspekterat området, och vi väntar nu på deras svar. Kopia på denna skrivelse bifogas till ovan daterade styrelseprotokoll.

7§  Övriga frågor

  • Yvonne Kollberg håller på att göra en hemsida för vår förening. Gå gärna in och titta på www.skreaastorp.se.
  • Vi saknar undertecknade aktuella stadgar i original. Yvonne Kollberg får i uppdrag att  försöka få fram dessa, så att de kan skrivas in på hemsidan, och sättas in i aktuell pärm.

8§  Nästa möte

Beräknas genomföras våren 2009.

9§  Mötet avslutas

Ordförande Jan Pettersson förklarar mötet avslutat.
                                           

Vid protokollet                    

 

 

Yvonne Kollberg                                                             Jan Pettersson

Sekreterare                                                                     Mötesordförande

 

 

Justerat:

 Bengt-Göran Ingvarsson                                                      Adam Segermalm. 

 

Detta protokoll är distribuerat till styrelseledamöterna.