Varför har vi en Vägförening?

I samband med kommunens detaljplanläggning för vårt område så angavs att kommunen inte var huvudman för den “allmänna platsmarken” som finns inom området, den marken ägdes av vår s k Markägare. Länsstyrelsen förordnade då att aktuell Markägare överlämnade den “allmänna platsmarken” till vägföreningen utan ersättning. Vägföreningen blev då “sakägare” för den “allmänna platsmarken” inom området. Även om Markägaren säljer sin fastighet så är vår Vägförening ändå “väghållare” och “sakägare“, och ovanstående gäller. Det skulle inte påverka vår förenings uppdrag.

Endast om det sker en Detaljplaneförändring kan området användas till annat ändamål.

 

Vad menas med “allmän platsmark”?

Med “allmän platsmark” menas:

1. Vägar inom området, dvs del av Lyckans väg, Töstasvägen , Bröderna Jönssons

väg och Långbergsvägen.

2. Området mellan dessa vägar och fastigheternas tomtgränser. Detta område

brukar vara några meter brett.

3. De Grönområden som finns inom området.

 

Vad menas med “sakägare”?

Vägföreningen har ansvaret för skötseln av den “allmänna platsmarken“.

 

Hur skall den “allmänna platsmarken” skötas?

1. Vägar inom området.

Beslut: Vägföreningen är “Väghållare” för dessa vägar. Målet är att det skall

finnas en långsiktig Verksamhetsplan för underhåll av våra vägar. Detta för att

säkerställa finansiering, och plan för genomförande av underhåll.

Styrelsens målsättning är att en Verksamhetsplan skall tas fram och presenteras på Årsmötet.  (Styrelsen håller på med detta arbete.) Efter omröstning fastställes Verksamhetsplanen. Vid varje årsmöte revideras denna plan, så att man alltid har en aktuell planering för det kommande verksamhetsåret. Vägunderhållet finansieras i första hand via våra Medlemsavgifter. I nuläget är dock vägunderhållet eftersatt under många års tid, så det kan bli aktuellt med annan finansiering/ökat uttag från

medlemmarna.

2. Området mellan vägarna och fastigheternas tomtgränser.

Beslut: Vägföreningen har beslutat att lägga skötselansvaret av dessa

områden på respektive fastighetsägare. Som huvudregel skall detta område

hållas fritt från växtlighet. Tänk på att plantera med god marginal till

tomtgränsen, ingenting får växa ut över denna.

3. Grönområden inom området.

Beslut: Vägföreningens medlemmar sköter denna mark. Markområden mellan väg och tomtgränser sköts av respektive fastighetsägare. Skötsel av Grönområden närmast befintliga vägar måste alltid prioriteras.  Detta sker i första hand på våra sk “Röjardagar”, som brukar vara förlagda till en lördag i mitten av augusti.

 

Vårt långsiktiga mål är att hålla "En God Boendemiljö" inom våra grönområden. Detta innebär t ex att områdena skall var tillgängliga för promenader och lekar. Men då skötseln är eftersatt sedan många år har vi lagt som närmaste mål att se till att marken närmast vägarna - inom ca 5 meter - hålls fria från växtlighet.

 

Respektive fastighetsägare uppmanas att ta ansvar för regelbunden inspektion och röjning av området utanför den egna fastigheten. Vid frågor kontaktas alltid Markägaren.  

 

 

Lagar som styr oss.

Anläggningslagen och Lagen om förvaltning av samfälligheter styr sedan 1 januari 1998 vår Vägförenings uppdrag.

För varje Vägförening finns Stadgar. Där har man beslutat var yttergränserna för vår Vägförenings område går. Dvs man har beslutat om vilka fastigheter som skall delta i den gemensamma väghållningen och de andra uppgifter föreningen har att sköta. I stadgarna finns också fastslaget de Andelstal som gäller för medlemmarna i föreningen.

 

Bygglovsnämnden

Frågor om bygglov handläggs som vanligt av Bygglovsnämnden. Om man har för avsikt att bygga närmare gräns mot allmän platsmark än 4,5 m är det Bygglovsnämnden som avgör om bygglov krävs och i så fall hör de Vägföreningen, eftersom den är “sakägare” för denna “allmänna platsmark” mellan fastighetsägarens tomtgräns och vägen.