ANLÄGGNINGSFÖRRÄTTNING

 

 

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN

HALLANDS LÄN

 

                                                                                            Aktbilaga BE

                                                                                      Akt 1382-03/87

 

Beskrivning                                    Förrättningen är registrerad

2003-10-29                                               Registerdatum

                                                                 2003-12-16

Ärendenummer

N 0142

 

Förrättningslantmätare

Ulrika Ekebjär

Ärende                   Anläggningsförrättning berörande Skrea Åstorp

                              vägförening, Skrea ga:7.

 

                              Falkenbergs kommun                     Hallands län

Beslut                     Lantmäterimyndigheten Hallands län beslutar om

                              anläggningsåtgärd enligt följande:

 

Gemensam-             Omprövning av gemensamhetsanläggningen Skrea ga:7,

hetsanläggning        Skrea Åstorp vägförening. Genom omprövning ändras

                              Utlåtandet från den 16 februari 1989 (akt 1382-

                              89/16) så att nedan redovisade punkter i stället skall

                              gälla. I övriga delar gäller fortfarande det tidigare

                              beslutet.

 

Anläggningsåtgärd   Gemensamhetsanläggningen skall bestå av de vägsträckor

                              och av övrig allmän platsmark som redovisas på bifogad

karta, aktbilaga KA. Med väg avses här vägbana och

övriga väganordningar såsom dike, slänt, trumma,

mötesplats, vändplats och vägmärke.

 

Vägen skall hållas farbar för trafik med motorfordon

året om (barmarksunderhåll och vinterväghållning) och

underhållas på sådant sätt att erforderliga transporter

kan genomföras rationellt och att trafiksäkerheten inte

äventyras.

 

Annan allmän platsmark än väg skall skötas och hållas i

sådan ordning att områdena uppvisar en god boendemiljö.

 

Deltagande             Fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen, se

fastigheter            andelstalslängd, aktbilaga AN. Fastigheterna Skrea 7:8

                              och Skrea 7:80-7:82 inträder som nya deltagare i

                              gemensamhetsanläggningen.

 

                              Deltagande fastigheter utgör en anläggningssamfällighet,

                              dvs en samfällighet som skall utföra anläggningen och

                              ansvara för dess drift.

 

Upplåtet                 För anläggningen upplåts det utrymme som tagits i

utrymme                 anspråk för vägar och allmän platsmark.

 

                              Till förmån för:

                              Anläggningssamfälligheten.

 

                              Belastar:

                              Fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen.

 

Upplåtelse av          Rätt upplåts att:

rättigheter           

  • Hugga bort eller kvista växande träd, buskar eller

                                   annan växtlighet inom ett avstånd av två meter från

                                   vägområdets ytterkant.  Träd av större

                                   prydnadsvärde eller träd och buskar på tomt eller i

                                   trädgård får fällas endast om synnerliga skäl

                                   föranleder det.

 

  • Motsvarande rättighet gäller inom annan allmän plats än väg.

 

Innan rättigheten utövas, skall fastighetens ägare eller innehavare underrättas. Växter som avlägsnats tillhör respektive fastighetsägare.

 

Till förmån för:

                              Fastigheter som ingår i anläggningssamfälligheten.

 

                              Belastar:

                              Fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen.

 

Tidpunkt för           Anläggningen är utförd. Anläggningssamfälligheten

utförande               (vägföreningen) skall ta över Lyckans väg, samt ta i

                              anspråk rättigheten avseende annan allmän platsmark

                              omedelbart när anläggningsbeslutet vunnit laga kraft.

 

Andelstal                Kostnaderna för anläggningens utförande och drift skall

                              fördelas mellan deltagande fastigheter enligt särskild

                              redovisning i aktbilaga AN. Fastigheter som innehåller

                              helårsbostad åsätts andelstalet 10 medan en

                              fritidsbostad  åsätts andelstalet 7. En obebyggd tomt

                              erhåller andelstalet 2.

 

Ändring av              Om gemensamhetsanläggningen förvaltas av en

andelstal                 samfällighetsförening får styrelsen för föreningen

                              besluta om ändring av andelstal i följande fall:

  • Då användningsområdet för en bostad ändras stadigvarande från helårsboende till fritidsboende och vice versa.
  • Då en obebyggd tomt bebyggs med en helårsbostad eller en fritidsbostad.
  • Då en byggnad tas bort och tomten därmed blir obebyggd.

 

Styrelsen skall genast underrätta berörd fastighetsägare om sitt beslut att ändra fastighetens andelstal. Styrelsen skall vidare snarast möjligt anmäla beslutet till lantmäterimyndigheten så att det nya andelstalet kan införas i fastighetsregistret. Det nya andelstalet får tillämpas först när detta är infört.

 

Upplysningar           Styrelsens beslut om ändring av andelstal får inte

överklagas. Den som är missnöjd med beslutet får väcka

talan mot föreningen enligt vad som sägs i 46 § lagen

(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter angående rättelse av uttaxering.

 

För att andelstal skall kunna ändras i andra fall än de som

anges under Ändring av andelstal, krävs en

överenskommelse som godkänns av

Lantmäterimyndigheten eller att frågan prövas vid ny

förrättning. För en sådan överenskommelse finns särskild blankett.

 

Om en fastighet som deltar i gemensamhetsanläggningen tillfälligt använder anläggningen i väsentligt större omfattning än vad som får anses svara mot fastighetens andelstal för driftskostnaderna, är fastighetens ägare skyldig att till samfälligheten betala en skälig ersättning för de kostnader som uppkommer till följd av den ökade användningen (48 a § anläggningslagen). Blir det tvist om ersättningsbeloppets  storlek skall talan väckas hos fastighetsdomstolen.

 

 

 

 

Ulrika Ekebjär