Skrea Åstorp                         Kallelse och Dagordning

Vägförening                             Sammanträdesdatum

Org.nr. 84 90 00 -5918                            2009-07-30

 

Ordinarie Årsmöte

 

Datum:    Torsdagen den 30 juli 2009

Tid:        Kl 18:00 – Kl 20:00

 

Plats:      Skrea Församlingshem, Skrea Backe (vid kyrkan)

 

Förslag till dagordning

1) Årsmötet öppnas av ordföranden för Skrea Åstorp Vägförening.

2) Fastställande av dagordning

3) Val av mötesordförande och mötessekreterare.

4) Val av 2 protokolljusterare som tillsammans med mötesordföranden skall

justera protokollet och fungera som rösträknare vb.

5) Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.

6) Fastställande av balans och resultaträkning.

7) Revisorernas berättelse och yrkande betr. ansvarsfrihet för styrelsen.

8) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

9) Behandling av förslag från styrelsen.

10) Behandling av motioner från medlemmarna

11) Styrelsens förslag till verksamhetsplan och uttaxering av årsavgifter.

12) Val skall utföras av:

                                   a)  Valberedning                            2009 – 2011.

18) Övriga frågor av icke beslutande karaktär.

19) Mötesordföranden avslutar dagordningspunkterna och meddelar var

Stämmoprotokollet kommer att vara tillgängligt. Protokollet skall, enligt våra stadgar, vara justerat senast 2 veckor efter stämman, och finns därefter tillgängligt på hemsidan.

20) Ordföranden för Skrea Åstorp Vägförening avslutar Stämman.

 

Välkomna!

Skrea Åstorp Vägförening

 

Styrelsen

 

Jan Pettersson, Bengt-Göran Ingvarsson, Yvonne Kollberg, Adam Segermalm, Jan Wickström, Margaretha Risberg.

 

 

Skrea Åstorp Vägförening

www.skreaastorp.se

 

Lite bakgrund och händelser under 2008.

 

Styrelsen

Styrelsen har under 2008 bestått av:

  • Jan Pettersson, ordförande
  • Bengt-Göran Ingvarsson, kassör
  • Yvonne Kollberg, sekreterare
  • Adam Segermalm, ledamot
  • Jan Wickström, ledamot
  • Margaretha Risberg, suppleant

-      Styrelsen har under året haft ett flertal underhandsmöten, telefon- och mailkontakter internt samt med företrädare för Skanska, Falkenbergs kommun och Falkenbergs sparbank, för att lösa frågan med väghållningen. Grus är lagt över hålorna på Bröderna Jönssons väg och Långbergsvägen. Töstasvägen är asfalterad. Till asfalteringen fick vi 47 509 kr i bidrag från Falkenbergs kommun.

-      Under året har sekreteraren samlat ihop föreningens tidigare handlingar, gått igenom dessa och uppdaterat dem via flertalet kontakter med Lantmäteriet. Därefter har en hemsida tagits fram, www.skreaastorp.se , där alla aktuella handlingar nu finns att tillgå. Föreningens Webbplats är den plats där vi i första hand försöker ge löpande information om vad som händer och när det händer. Kallelser till Årsmöten och andra viktiga meddelanden kommer att skickas ut personligen – via e-mail eller snigelpost - till alla fastighetsägare. De andelsägare som inte har egen tillgång till Internet ber vi ta kontakt med någon granne som har Internet eller be om hjälp på biblioteket. Alla Årsmöteshandlingar, Protokoll, minnesanteckningar mm kommer att finnas på Skrea Åstorps Vägförenings Hemsida och i  sekreterarens originalpärm. . Där kommer även Årsmötesprotokollet att finnas när det är justerat och klart. Av miljö- och kostnadsskäl kommer sålunda inga protokoll att skickas ut hädanefter. De flesta medlemmar har redan lämnat sin e-mailadress. Och vi vill påminna alla om att hålla sekreteraren uppdaterad om gällande adresser!

-      Vi har utdebiterat årsavgifter enligt gällande beslut. Tyvärr betalar alla inte inom avtalad tid, vilket innebär en hel del extra arbete för vår kassör. Bättring!

-      Det har skett flera försäljningar/överlåtelser av fastigheter under året.

Vi välkomnar de nya medlemmarna särskilt!