Protokoll Årsmöte

2016-08-09

 

Årsmöte föreningen Skrea Åstorp Vägförening                                                                 

Org.nr. 84 90 00 - 5918

 

 

Tid och plats

9 augusti 2016 kl 18.00 på Hotell Vesterhavets källare (fd Hotell Falkberget)

 

§1 Årsmötets öppnande.

Ordföranden för Skrea Åstorp Vägförening, Jan Pettersson, förklarade årsmötet öppnat.

 

§2 Fastställande av dagordning.

Årsmötet beslutade att föreslagen dagordning godkänns.

 

§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare.

Årsmötet föreslog sittande ordförande som mötesordförande och sittande sekreterare som mötessekreterare.

Årsmötet beslutade att välja Jan Pettersson till mötesordförande och Ulf Bengtsson till mötessekreterare.

 

§4  Val av 2 protokolljusterare som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet och fungera som rösträknare vid behov.

Årsmötet föreslog Bengt-Göran Ingvarsson och Adam Segermalm.

Årsmötet beslutade att välja Bengt-Göran Ingvarsson och Adam Segermalm till protokolljusterare.

 

§5  Styrelsens verksamhetsberättelse.

Styrelseberättelsen för det gångna verksamhetsåret lästes upp av ordförande och sekreterare.

Årsmötet beslutade att godkänna styrelseberättelsen. Denna kommer att läggas ut på hemsidan i samband med att årsmötesprotokollet justerats och läggs ut på hemsidan.

 

§ 6 Fastställande av balans och resultaträkning.

Kassören redovisade den ekonomiska berättelsen, vår balans- och resultaträkning.

Årsmötet beslutade att godkänna balans- och resultaträkningen. Denna kommer att läggas ut på hemsidan i samband med att årsmötesprotokollet justerats och läggs ut på hemsidan.

 

§7 Revisorns berättelse och yrkande betr. ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorn föredrog revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen konstaterade att föreningens medel och uppkomna kostnader redovisats på ett fullgott sätt och rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för detta arbetsår.

Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen. Denna kommer att läggas ut på hemsidan i samband med att årsmötesprotokollet justerats och läggs ut på hemsidan.

 

§8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet föreslog ansvarsfrihet för styrelsen i enlighet med revisorns förslag.

Årsmötet beslutade att den av revisorn rekommenderade ansvarsfriheten beviljas av årsmötet.

 

§9 Behandling av förslag från styrelsen.

Ordförande informerade om styrelsens förslag till oförändrat Styrelsearvode. Ärendet diskuteras.

Årsmötet beslutade att styrelsearvodena skall vara oförändrade.

 

§10 Behandling av motioner från medlemmarna.

Inga motioner har inkommit inför Årsmötet.

 

§11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan och uttaxering av årsavgifter.

Styrelsen föreslår att vi skall arbeta vidare med gällande verksamhetsplan och att årsavgifterna behålls oförändrade.

Årsmötet beslutade enligt förslag:

Årsavgifter: 2.000 kr för permanent boende

                   1.400 kr för icke fast boende

                   400 kr för obebyggd tomt

Årsavgiften skall vara vägföreningen tillhanda senast 2014-02-01

på bankgiro: 5047-4725  OBS! Glöm ej fastighetsbeteckningen.

 

§12 Val skall utföras av:

a) 3 st styrelseledamöter för verksamhetsåren 2016/2017 och 2017/2018.

b) 1 st suppleant för två år.

 

a) Årsmötet beslutade att välja Jan Wickström, Bengt-Göran Ingvarsson och Ulf Bengtsson till ordinarie ledamöter.

b) Årsmötet beslutade att välja Margareta Risberg till suppleant.

 

§ 13 Övriga frågor av icke beslutande karaktär.

a) Röjardagen genomförs lördagen den 17 september.

b) Kossorna som går nere vid stranden rakt nedanför Jan Paulsson utgör ett problem för att kunna vandra ner till stranden enligt Kristina Wyss-Hallberg. Det finns ett servitut för oss att använda gräsvägen till stranden. Styrelsen diskuterar om vi skall kontakta Kjell Harrysson om han kan släppa kossorna där nere lite senare på sommaren.

c) Brunnen vid korsningen Bröderna Jönssons väg och Töstasvägen måste sesöver och eventuellt bytas, den glappar och ligger inte stabilt och utgör en fara.

d) Jan Pettersson har undersökt om vi kan få sänkt hastigheten till 30 km/h i området, idag är det 50 km/h men rekommenderad hastighet 30 km/h. Det skall inte vara något problem att igenom enligt kommunen. Mötet beslutade att gå vidare med detta.

 

§14 Mötesordföranden avslutar dagordningspunkterna och meddelar var

Stämmoprotokollet kommer att vara tillgängligt.

Protokollet skall, enligt våra stadgar, vara justerat senast 2 veckor efter stämman, och finns därefter tillgängligt på hemsidan.

§15 Ordföranden för Skrea Åstorp Vägförening avslutar Stämman.

Mötesordföranden tackar de närvarande för visat intresse och årsmötet avslutas.

 

Vid protokollet

 

………………………………

Ulf Bengtsson

sekreterare

 

 

Justerat:

 

……………………..……        …….……..………………..      ………………………………

Jan Pettersson                  Bengt-Göran Ingvarsson               Adam Segermalm

Mötesordförande                       Justeringsman                          Justeringsman