REVISIONSBERÄTTELSE FÖR SKREA-ÅSTORPS VÄGFÖRENING

 

Vi har granskat årsredovisningen,räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2014-05-01 - 2015-04-30.

Granskningen utfördes enligt god revisionssed.

Med anledning av granskningen tillstyrker vi:

 

  • att resultaträkningen och balansräkningen fastställes
  • att resultatet disponeras enligt styrelsens förslag
  • att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar

 

Falkenberg den 21/7 2015 

 

Ulla Samuelsson