Protokoll Årsmöte

2014-07-24

Årsmöte föreningen Skrea Åstorp Vägförening

Org.nr. 849000-5918

 

 

Tid och plats

24 juli 2014 kl 18.00 på Hotell Falkberget

 

§1 Årsmötets öppnande.

Ordföranden för Skrea Åstorp Vägförening, Jan Pettersson, förklarade årsmötet öppnat.

 

§2 Fastställande av dagordning.

Årsmötet beslutade att föreslagen dagordning godkänns.

 

§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare.

Årsmötet föreslog sittande ordförande som mötesordförande och sittande sekreterare som mötessekreterare.

Årsmötet beslutade att välja Jan Pettersson till mötesordförande och Ulf Bengtsson till mötessekreterare.

 

§4  Val av 2 protokolljusterare som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet och fungera som rösträknare vid behov.

Årsmötet föreslog Adam Segermalm och Margaretha Risberg.

Årsmötet beslutade att välja Adam Segermalm och Margaretha Risberg till protokolljusterare.

 

§5  Styrelsens verksamhetsberättelse.

Styrelseberättelsen för det gångna verksamhetsåret lästes upp av ordförande och sekreterare.

Årsmötet beslutade att godkänna styrelseberättelsen. Denna kommer att läggas ut på hemsidan i samband med att årsmötesprotokollet justerats och läggs ut på hemsidan.

 

§ 6 Fastställande av balans och resultaträkning.

Kassören kunde inte närvara på mötet så ordföranden redovisade den ekonomiska berättelsen, vår balans- och resultaträkning.

Årsmötet beslutade att godkänna balans- och resultaträkningen. Denna kommer att läggas ut på hemsidan i samband med att årsmötesprotokollet justerats och läggs ut på hemsidan.

 

§7 Revisorns berättelse och yrkande betr. ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorn hade levererat berättelsen till ordförande som föredrog revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen konstaterade att föreningens medel och uppkomna kostnader redovisats på ett fullgott sätt och rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för detta arbetsår.

Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen. Denna kommer att läggas ut på hemsidan i samband med att årsmötesprotokollet justerats och läggs ut på hemsidan.

 

§8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet föreslog ansvarsfrihet för styrelsen i enlighet med revisorns förslag.

Årsmötet beslutade att den av revisorn rekommenderade ansvarsfriheten beviljas av årsmötet.

 

§9 Behandling av förslag från styrelsen.

1. Ordförande frågade om styrelsens förslag med att sätta permanenta datum för årsmöte och röjardag skulle fortsätta, detta för att göra det lättare för medlemmar att planera och på så sätt göra det möjligt för så många som möjligt att närvara. Förslaget för årsmöte var torsdag i vecka 30 och för röjardag lördag vecka 33 båda återkommande varje år.

Årsmötet beslutade att anta förslaget.

  

2. Ordförande informerade om styrelsens förslag till oförändrat Styrelsearvode. Ärendet diskuteras.

Årsmötet beslutade att styrelsearvodena skall vara oförändrade.

 

§10 Behandling av motioner från medlemmarna.

En motion har inkommit inför Årsmötet. Se bilaga.

Årsmötet behandlade motionen och efter diskussion så var intresset svalt bland övriga närvarande medlemmar. Därmed beslutades att inte driva frågan vidare.

 

§11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan och uttaxering av årsavgifter.

Styrelsen föreslår att vi skall arbeta vidare med gällande verksamhetsplan och att årsavgifterna behålls oförändrade.

Årsmötet beslutade enligt förslag:

Årsavgifter: 2.000 kr för permanent boende

                   1.400 kr för icke fast boende

                   400 kr för obebyggd tomt

Årsavgiften skall vara vägföreningen tillhanda senast 2014-02-01

på bankgiro: 5047-4725  OBS! Glöm ej fastighetsbeteckningen.

 

§12 Val skall utföras av:

a) 3 st styrelseledamöter och 1 st suppleant för verksamhetsåren 2014/2015 och 2015/2016.

b) ordförande för det kommande verksamhetsåret.

 

a)    Årsmötet beslutade att välja B-G Ingvarsson, Ulf Bengtsson och Jan Wickström till ordinarie ledamöter

b)     Årsmötet beslutade att välja Margareta Risberg till suppleant.

 

Årsmötet beslutade att återvälja Jan Pettersson till ordförande för det kommande verksamhetsåret.

 

§ 13 Övriga frågor av icke beslutande karaktär.

a)     Eftersom många fastigheter har bytt ägare de senaste åren så kommer styrelsen göra en översyn så att andelsförteckningen blir uppdaterad och inskickad till lantmäterimyndigheten.

b)     Margareta Risberg vill att vi köper in grus och lägger i en hög på lämpligt ställe så att hålor i grusvägen kan lagas löpande av den som anser det lämpligt.

c)     Margareta Risberg vill påminna alla fastighetsägare om att klippa buskar och grenar som hänger utanför tomtgränserna. Detta skall skötas av respektive fastighetsägare.

d)     En allmän påminnelse kom upp om att inom vårt vägområde skall normalt trafikvett tas hänsyn till och att hastigheterna hålls låga. Detta gäller både boende och att boende informerar sina gäster.

e)     Vi påminner om årets Röjardag lördagen den 16 augusti kl 10.00. Ulf skickar ut kallelse om detta.

 

§14 Mötesordföranden avslutar dagordningspunkterna och meddelar var

Stämmoprotokollet kommer att vara tillgängligt.

Protokollet skall, enligt våra stadgar, vara justerat senast 2 veckor efter stämman, och finns därefter tillgängligt på hemsidan.

 

§15 Ordföranden för Skrea Åstorp Vägförening avslutar Stämman.

Mötesordföranden tackar de närvarande för visat intresse och årsmötet avslutas.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

………………………………

Ulf Bengtsson

sekreterare

 

 

Justerat:

 

……………………..……        …….……..………………..      ………………………………

Jan Pettersson                           Adam Segermalm                  Margaretha Risberg

Mötesordförande                       Justeringsman                        Justeringsman